Szkoła

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii
 
07-305 Andrzejewo
Ołdaki-Polonia
telefon: 86-271-70-48, fax: 86-271-70-48

 

 

Plan pracy Szkoły Podstawowej

w Ołdakach Polonii

na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy został utworzony w oparciu o:

 1. Wieloletnią koncepcję rozwoju szkoły
 2. Plan wychowawczy i profilaktyczny
 3. Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego

Spis treści zawartych w planie

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

II. Kalendarium szkolne

III. Harmonogram konkursów

IV. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej

CEL STRATEGICZNY: Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Cele operacyjne:

 • podniesienie efektów kształcenia
 • stwarzanie odpowiednich warunków uczenia się dzieciom o specjalnych potrzebach nauczania
 •  prowadzenie indywidualizacji nauczania
 • umożliwienie rozwoju osobowości, talentów i indywidualnych zainteresowań

CEL STRATEGICZNY: Szkoła tworzy optymalne warunki do wychowania dziecka, które potrafi realizować swoje cele życiowe. Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa. Dba o swoje zdrowie.

Cele operacyjne:

 •  realizacja szkolnego programu wychowawczego
 • realizacja szkolnego programu profilaktycznego
 • stworzenie warunków akcentujących podmiotowość ucznia
 •  zapewnienie uczniom bezpiecznych, zdrowych  i odpowiednich warunków pracy i zabawy,  
 • stworzenie optymalnych warunków rozwoju dziecku sześcioletniemu,
 • troska o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów

KSZTAŁCENIE

Lp.

Zadania do realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

dyrektor

wrzesień

2.

Zatwierdzenie  programów i planów nauczania dostosowanych do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów oraz zgodnych z nową podstawą programową

dyrektor, nauczyciele

wrzesień

3.

Zaspokojenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów:

 • Rozpoznawanie indywidualnych możliwości uczniów, określenie mocnych i słabych stron ucznia, jego zdolności i zainteresowań,
 • Określenie przyczyn niepowodzeń uczniów, np. analiza jakościowa i ilościowa ocen, analiza frekwencji
 • zapewnienie realizacji obowiązkowych treści programowych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów
 • dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości i inspiracji uczniów
 • indywidualizacja procesu nauczania
 • Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów kl .I -VI.
 • Organizacja zajęć dla uczniów z wadami wymowy

dyrektor, nauczyciele,

wychowawcy

 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy

 

dyrektor, nauczyciele

 

dyrektor, nauczyciele

 

nauczyciele

dyrektor, nauczyciele

 

dyrektor, logopeda

cały rok

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

wrzesień

 

cały rok

4.

Przygotowanie uczniów klasy szóstej do sprawdzianu zewnętrznego:

 • Realizacja wniosków wynikających z analizy wyników sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej
 • Udział w ogólnopolskim projekcje edukacyjnym Lepsza Szkoła - Próbny sprawdzian szóstoklasisty
 • Analiza uzyskanych wyników, wytyczenie wniosków do dalszej pracy
 • objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami język polski, matematyka, przyroda) w ramach godzin karcianych
 • zapoznanie rodziców i uczniów z procedurą sprawdzianu zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz procedurą OKE

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

dyrektor, nauczyciel języka polskiego

dyrektor, nauczyciele

 

 dyrektor, nauczyciele j. polskiego, przyrody, matematyki

dyrektor, nauczyciele

cały rok

 

 

listopad- styczeń

 

 

cały rok

 

październik

6.

Podnoszenie jakości pracy szkoły:

 • Badanie efektów kształcenia uczniów, realizacja planu naprawczego, ze szczególnym uwzględnieniem rozumowania, pisania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce.
 • Organizacja badań wybranych obszarów pracy szkoły w ramach ewaluacji wewnętrznej.
 • Przystąpienie do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów.
 • Analiza sprawdzianu kompetencji klas III, wyciągnięcie wniosków,
 • Opracowanie i realizowanie programów naprawczych.
 • Badanie gotowości szkolnej dzieci z oddziałów przedszkolnych.
 • Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 • Przeprowadzenie wstępnej oraz końcowej diagnozy uczniów poszczególnych przedmiotów, analiza jakościowa i ilościowa wyników – udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Dobry Sprawdzian Wiedzy
 • Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu kompetencji dla klasy IV i V. Analiza jakościowa i ilościowa wyników. Wyciągniecie wniosków. Opracowanie planu do dalszej pracy.
 • Współpraca z rodzicami, informowanie o postępach uczniów w nauce oraz ich zachowaniu: zebrania z rodzicami, indywidualne rozmowy
 • Systematyczne działania pedagogizujące i wspomagające rodziców
 •  Stosowanie różnorodnych metod nauczania i form pracy rozwijających twórcze myślenie i pasje uczniów
 • Wizualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez stosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych, technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Wykorzystywanie komputera, Internetu, multimediów jako źródeł samodzielnego zdobywania wiedzy i informacji, uatrakcyjnianie zajęć lekcyjnych poprzez wykorzystywanie programów multimedialnych oraz tablicy multimedialnej.
 • Realizacja nowej podstawy programowej w klasie czwartej i piątej

 

 dyrektor , nauczyciele

 

 

dyrektor

 

dyrektor , nauczyciel kl. III

nauczyciel kl. I -  III

nauczyciele kl. I- III

 

nauczyciel op

nauczyciel op

 

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 

 

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

wychowawcy, nauczyciele

 

dyrektor, nauczyciele

nauczyciele

 

nauczyciele

 

dyrektor, nauczyciele

Cały rok

 

 

 

wg. harmonogramu

 

maj – czerwiec

wrzesień

wrzesień, cały rok

maj – czerwiec

maj - czerwiec

 

 

wrzesień, maj - czerwiec

 

 

maj - czerwiec

 

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 cały rok

 

cały rok

 

7.

Zaspokajanie potrzeb uczniów zdolnych:

 • Indywidualizacja pracy, dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych  do potrzeb i zainteresowań uczniów
 • Organizacja i przeprowadzenie konkursów.
 • Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych na terenie gminy, powiatu lub województwa

 

Nauczyciele, dyrektor

Nauczyciele

nauczyciele

 

 

Cały rok

 

Wg. terminarza

Wg. terminarza

 

8.

Aktywizowanie uczniów:

 • Promowanie działań i osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły, na gazetce ściennej, na spotkaniach z rodzicami, w codziennej pracy ucznia.
 • Konkurs Uczeń Roku
 • Puchar dla klasy z najwyższą średnią
 • Konkurs  Złota i srebrna  odznaka wzorowego ucznia

Dyrektor, nauczyciele

 

SU, dyrektor

SU, dyrektor

SU, dyrektor

Cały rok

 

 

czerwiec

Styczeń, czer Styczeń, czerwiec wiec

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

Lp.

Zadania do realizacji

Osoba odpowiedzialna

termin

1.

Opracowanie terminarza imprez i uroczystości szkolnych. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem

dyrektor, nauczyciele

Zgodnie z harmonogramem

2.

Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

 • wyłonienie trójek klasowych
 • wybory Rady Rodziców
 • pedagogizacja rodziców

 „Motywowanie dzieci do uczenia się”

„Prawidłowe żywienie dziecka w wieku szkolnym”

        „Przygotowanie dziecka sześcioletniego do      szkoły”

      „Wady postawy, zapobieganie, korekta”

 • włączenie rodziców do przygotowywania uroczystości klasowych i szkolnych (np. pasowanie, andrzejki, wigilia itd)
 • udział rodziców w imprezach  szkolnych:

- Jasełki

- Choinka Noworoczna

- Dzień Seniora

                 - Dzień Rodziny

               - Wielki Turniej Rodzin

 

wychowawcy klas

 dyrektor

 

 

pielęgniarka

 nauczyciel klasy I lub op

   nauczyciel wych. fiz.

 

wychowawcy klas

 

wychowawcy klas, dyrektor, SU

 

 

wrzesień

wrzesień

 

 wg harmonogramu spotkań z rodzicami

 

 

 

 

 wg. terminarza imprez

 

3.

 Aktualizacja programów wychowawczego i profilaktycznego

dyrektor, nauczyciele

wrzesień

4.

Opracowanie planu pracy wychowawczej z uwzględnieniem problematyki i priorytetów z rocznego planu pracy szkoły

wychowawcy klas I-VI

 

wrzesień

 

5.

Wdrożenie działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole.

dyrektor,

cały rok

 

6.

Kształcenie postaw prozdrowotnych wśród uczniów

 • „Owoce w szkole” kl. I – III
 • „Szklanka mleka” kl.
 • Pogadanki na temat zdrowia i higieny. Konkursy, wystawy, gazetki ścienne propagujące wśród uczniów właściwe nawyki.
 • Podstawowe badania profilaktyczne.
 • Wdrażanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Organizacja szkolenia i egzaminu na kartę rowerową.
 • Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu:

– nauka pływania w ramach zajęć podczas wyjazdów na basen

- Wyjazdy na lodowisko – nauka jazdy na łyżwach

 • Zorganizowanie ćwiczeń dla dzieci z wadami postawy
 • Opracowanie i przekazanie rodzicom  zestawu ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy.
 • Kształtowanie wśród dzieci i rodziców  odpowiednich nawyków żywieniowych

- pogadanki na wyżej wymieniony temat, wystawki, gazetki,

- nauka komponowania jadłospisu odpowiedniego dla dziecka w wieku szkolnym, przygotowanie potraw, zwrócenie uwagi na kulturę i estetykę przygotowywania i spożywania posiłków.

- Przygotowanie stoiska ze zdrową żywnością na Dzień Rodziny i Turniej Rodzin

 

 

dyrektor

wychowawcy klas

 

n-l wf, przyrody, wychowawcy

 

 pielęgnarka

 

 dyrektor

 n- l. w.f

 

 

 

 

 n-l. w.f.

 

 

 

Nauczyciele klas I_III,

Wychowawcy klas

Nauczyciel przyrody

 

Nauczyciel przyrody

 

 

 

Nauczyciel przyrody

 

cały rok

cały rok

 

 

cały rok

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj. czerwiec

7.

Wychowanie ekologiczne:

 • Uświadomienie dzieciom konieczności dbania o środowisko naturalne i konsekwencji jego dewastacji.
 • Dokarmianie zwierząt i ptaków
 • Dbałość o tereny zielone wokół szkoły
 • dalsza współpraca z nadleśnictwem Ostrów Mazowiecka
 • segregacja śmieci
 • zbiórka zużytych baterii
 • udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”
 • eksponowanie w pracy dydaktycznej i wychowawczej treści związanych z ekologią i ochroną przyrody (gazetki, konkursy itd.)
 • organizowanie wycieczek regionalnych,

dyrektor, nauczyciel przyrody, wychowawcy klas

cały rok

 

8.

Kształtowanie tożsamości europejskiej, patriotycznej i regionalnej

 • Kultywowanie tradycji związanych z obchodami świąt państwowych, religijnych i szkolnych – zgodnie z „Kalendarzem imprez”.
 • przygotowywanie gazetek ściennych związanych z różnymi świętami państwowymi i lokalnymi. cykl  zajęć przybliżających uczniom sylwetki autorów i ich twórczość w ramach obchodów rocznicowych
 • przygotowanie gazetek ściennych związanych z cyklem rocznicowym „Z kim walczyli Polacy?

wychowawcy klas

 

 

 

  wychowawcy klas,

bibliotekarz

 

 

   n-l historii

cały rok

Kalendarzem imprez”.

 

 

 

9.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna, objęcie uczniów różnymi formami pomocy na terenie szkoły

 Dyrektor, n-le

cały rok

 

10.

Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej– informowanie rodziców/prawnych opiekunów o możliwości otrzymania dofinansowania na zakup podręczników szkolnych, obiadów itp.

dyrektor

wychowawcy klas

wrzesień

 

11.

 Rozwijanie samorządności uczniowskiej

 • wybory do SU
 • współudział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych
 • organizacja konkursów, turniejów, dyskotek, zabaw integrujących  środowisko szkolne
 • dbałość o estetyczny wygląd szkoły, przygotowanie dekoracji
 • propagowanie działalności SU – gazetka ścienna „Chwile zatrzymane w obiektywie”

 

SU

 

cały rok

cały rok

 

12.

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły:

 •  zorganizowanie dyżurów nauczycieli,
 •  poinformowanie uczniów, nauczycieli i rodziców o przepisach BHP,
 •  przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas różnorodnych zajęć prowadzonych w szkole i poza nią.
 • zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w przypadkach zagrożenia
 • przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń ewakuacji
 • Kontrola stanu urządzeń, pomieszczeń i terenu wokół szkoły.

 Dyrektor

 

 

  Nauczyciele

 

 Wychowawcy, dyrektor, strażak, policjant

 Dyrektor

dyrektor

 

 Wrzesień

 

 

Cały rok

 

 Wrzesień

 

Wrzesień

wrzesień

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Lp.

Zadania do realizacji

Osoba odpowiedzialna

termin

1.

Przydział obowiązków służbowych wszystkim

pracownikom

dyrektor

wrzesień

2.

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

 W. Muszyńska

wrzesień

 3.

Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczego i programu profilaktyki

 

wrzesień

4.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

dyrektor

wrzesień

5.

Monitorowanie stopnia realizacji podstawy

programowej oraz zgodności planów ramowych

zrealizowanych podczas godzin lekcyjnych.

dyrektor

Cały rok

6.

Monitorowanie i modyfikowanie WSO i PSO

dyrektor

wrzesień

 

Opracowanie planu zebrań Rady Pedagogicznej

Określenie tematyki rad szkoleniowych:

dyrektor

 

7.

Przypomnienie uczniom statutu szkoły, regulaminu klasyfikowania i oceniania oraz praw i obowiązków uczniów. Podanie wymagań edukacyjnych oraz przedmiotowych systemów oceniania.

Zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły, w szkole i na boisku.

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

wrzesień

8.

Baza szkoły

 • unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły zgodnie z możliwościami finansowymi:

 

dyrektor

 

 

 

 

Cały rok

9.

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

 • aktualizacja na bieżąco strony internetowej szkoły
 • zamieszczenie dokumentacji (program wychowawczy i profilaktyczny, WSO itp.) na  stronie internetowej szkoły
 • prezentacja osiągnięć szkoły w prasie lokalnej
 • organizacja imprez środowiskowych
 • udział w konkursach międzyszkolnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich,

Dyrektor, nauczyciele

 

cały rok

 

 

 

 

Plan pracy Szkoły Podstawowej

w Ołdakach Polonii

na rok szkolny 2014/2015

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
 • Statut
 • Program Wychowawczy
 • Programy Profilaktyczny

 

 

 

 

Plan opracowany został w oparciu o:

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015.

2. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii.

3. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2013/2014.

 

I. Priorytety pracy szkoły

1. Integracja zespołów klasowych i uczniów całej społeczności szkolnej (uspołecznienie dzieci, kultura zachowania, współpraca w grupie).

2. Niwelowanie wszelkich przejawów agresji i przemocy w szkole oraz uwrażliwienie na potrzeby innych (działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów).

3. Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły.

4. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

5. Podnoszenie efektów nauczania poprzez indywidualizację pracy z uczniem.

6. Uatrakcyjnienie procesu wychowania i nauczania uczniów w kl. I-III i wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

7. Motywowanie uczniów do pracy poprzez organizację szkolnych konkursów interdyscyplinarnych i sportowych.

8. Uczestnictwo nauczycieli w zewnętrznych szkoleniach doskonalących.

KSZTAŁCENIE

Lp.

Cel

Zadania do realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz doskonalenie ich umiejętności samooceny

 • Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych uwzględniającej potrzeby uczniów  i oczekiwania rodziców

 

 • Prezentacja umiejętności i wiedzy uczniów podczas konkursów różnych szczebli

 

 • Prezentacja umiejętności artystycznych oraz innych umiejętności uczniów podczas imprez szkolnych i środowiskowych.

 

 •  Nagradzanie i promowanie uczniów osiągających szczególnie wysokie wyniki w nauce oraz w innych dziedzinach życia
 • Promowanie działań i osiągnięć uczniów na stronie internetowej szkoły, na gazetce ściennej, na spotkaniach z rodzicami, w codziennej pracy ucznia.
 • Konkurs Uczeń Roku
 • Puchar dla klasy z najwyższą średnią
 • Konkurs  Złota i Srebrna, Brązowa Tarcza  Wzorowego Ucznia

Dyrektor

 

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

Dyrektor

SU

IX

 

 

 

 

 

Cały rok

2.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych

 

 • Kwalifikowanie uczniów do

różnorodnych form pomocy

 • Tworzenie zespołów
 •  Organizacja zajęć

wspomagających uczniów

 • Zapewnienie realizacji obowiązkowych treści programowych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów
 • Dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości i inspiracji uczniów

 Nauczyciele

 

Nauczyciele

Nauczyciele

 

Nauczyciele

Dyrektor

Nauczyciele, Dyrektor

 

3.

Podniesienie jakości kształcenia  z wykorzystaniem wyników egzaminów zewnętrznych

 

 • Systematyczne przeprowadzanie analiz wyników kształcenia uczniów poprzez:

 

 1. przeprowadzanie diagnozy wstępnej

 

 1. przeprowadzanie analiz porównawczych sprawdzianów próbnych i sprawdzianu  uczniów klas V i VI oraz testów kompetencji uczniów klas  III z ocenami rocznymi lub semestralnymi uczniów i ocenami opisowymi,

 

 1. ewaluacja wyników konkursów przedmiotowych oraz podsumowujących wiedzę uczniów

 

 1. podjęcie działań zmierzających do podniesienia wyników sprawdzianu na podstawie wniosków z raportu ewaluacyjnego 

 

 • Organizacja zajęć pozalekcyjnych uwzględniających zainteresowania uczniów (w miarę możliwości organizacyjnych szkoły)
 • Organizacja badań wybranych obszarów pracy szkoły w ramach ewaluacji wewnętrznej.
 • Badanie gotowości szkolnej dzieci z oddziału przedszkolnego.
 • Przekazanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 • Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu kompetencji dla klasy IV i V. Analiza jakościowa i ilościowa wyników. Wyciągniecie wniosków. Opracowanie planu do dalszej pracy.
 • Współpraca z rodzicami, informowanie o postępach uczniów w nauce oraz ich zachowaniu: zebrania z rodzicami, indywidualne rozmowy
 • Systematyczne działania pedagogizujące i wspomagające rodziców
 • Stosowanie różnorodnych metod nauczania i form pracy rozwijających twórcze myślenie i pasje uczniów
 • Wizualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez stosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych, technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Wykorzystywanie komputera, Internetu, multimediów jako źródeł samodzielnego zdobywania wiedzy i informacji, uatrakcyjnianie zajęć lekcyjnych poprzez wykorzystywanie programów multimedialnych oraz tablicy multimedialnej.
 • Realizacja nowej podstawy programowej w klasie czwartej, piątej i szóstej

 

Nauczyciele różnych przedmiotów

 

Dyrektor, nauczyciele

 

Dyrektor

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

Dyrektor

Dyrektor, wyznaczeni nauczyciele

J. Gosk

J. Gosk

 

Dyrektor

Nauczyciele

 

Dyrektor

Nauczyciele

Dyrektor,

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

4.

Przygotowanie uczniów klasy szóstej do sprawdzianu zewnętrznego

 • Realizacja wniosków wynikających z analizy wyników sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej
 • Opracowanie harmonogramu sprawdzianów próbnych oraz spotkań z rodzicami w celu szczegółowego ich omówienia.
 • Analiza wyników i raport.
 • Stworzenie programów naprawczych
 • Objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami (język polski, język angielski, matematyka, przyroda) w ramach godzin karcianych
 • zapoznanie rodziców i uczniów z procedurą sprawdzianu zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz procedurą OKE

Nauczyciele,

Dyrektor

Dyrektor

 

Dyrektor

Wyznaczeni nauczyciele

Nauczyciele

 

Dyrektor

 

 

5.

Ogólnopolska

diagnoza

absolwenta

edukacji

wczesnoszkolnej

 

 • Przystąpienie do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów
 • Przedstawienie wyników uczniów piszących diagnozę nauczycielom
 • Przedstawienie wyników rodzicom uczniów kl. III
 • Analiza wyników i opracowanie programu naprawczego

Dyrektor, nauczyciel kl. III

Dyrektor

Nauczyciel kl. III

Nauczyciel kl. III

 

6.

Doskonalenie metod nauczania

 

 • Udział nauczycieli w szkoleniach dotyczących metod nauczania i oceniania kształtującego

 

 • Stosowanie różnych form i metod aktywizujących uczniów w procesie dydaktycznym, motywująca funkcja oceny szkolnej

 

 • Rozpoznanie preferencji uczenia się uczniów i dostosowywanie form i metod pracy do tych potrzeb

 

 • Praca nauczycieli w zespołach uczących w tej samej klasie: doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

 

 • Systematyczna prezentacja Radzie Pedagogicznej wyników kształcenia uczniów.

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele różnych przedmiotów

 

7.

Monitorowanie wdrażania podstawy programowe

 

 • Opracowanie i prowadzenie stosownej dokumentacji rejestrującej realizację podstawy programowej

 

Dyrektor

Wyznaczeni nauczyciele

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Lp.

Cel

Zadania do realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły

 • Zapoznanie rodziców z głównymi założeniami dydaktyczno – wychowawczymi szkoły, programem wychowawczym, profilaktyki oraz wewnątrzszkolnym ocenianiem. Przedstawienie harmonogramu konsultacji, kalendarza roku szkolnego 2014/15, planu pracy szkoły
 • Konsultacje przedmiotowe dla uczniów i rodziców.
 • Współpraca z rodzicami podczas planowania  procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz pracach na rzecz szkoły

 ( zakup nagród, pomocy dydaktycznych itp.)

 • Organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem logopedą itp.   
 • Prowadzenie zajęć dla rodziców  w ramach programu  „Przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci”
 • Podejmowanie działań zmierzających do większego zaangażowania rodziców w funkcjonowanie szkoły poprzez: motywowanie i zachęcanie rodziców do systematycznego udziału w spotkaniach z wychowawcą (zebrania, konsultacje);- zwiększenie zainteresowania rodziców podejmowanymi przez szkołę działaniami w zakresie realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;
 • Umożliwienie udziału rodziców w lekcjach otwartych.
 • Wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły
 • Aktywizowanie rodziców i włączanie ich w pracę szkoły (festyn, uroczystości szkolne, wycieczki, wyjazdy na basen, lodowisko)

Dyrektor,

Wychowawcy klas

 

 

 

Nauczyciele

 

Dyrektor,

Wychowawcy klas

 

Dyrektor

 

Pedagog, psycholog

 

Dyrektor, wychowawcy klas

 

 

Nauczyciele

Dyrektor, wychowawcy klas

Dyrektor, wychowawcy klas

 

IX

 

 

 

 

W miarę potrzeb

 

W miarę potrzeb

 

 

 

W miarę potrzeb

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

Lp

Cel

Zadania do realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom uczniów.

Podniesienie poziomu skuteczności oddziaływań wychowawczych

 

 • Realizacja zadań programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.

 

 • Dbałość wszystkich pracowników szkoły o poprawę kultury osobistej  uczniów

 

 • Konsekwentne reagowanie na wszelkie przejawy wandalizmu.

 

 • Badanie uczniów pod kątem problemów emocjonalnych i wychowawczych – analiza opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych

 

 • Stała współpraca z policją, sądem rodzinnym, kuratorami, strażą miejską

 

 • Konsekwentne stosowanie wypracowanego systemu kar i nagród

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

Pedagog, psycholog, nauczyciele

 

 

Dyrektor, nauczyciele

 

Dyrektor, nauczyciele

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

W miarę potrzeb

 

 

W miarę potrzeb

Cały rok

2.

Niwelowanie wszelkich przejawów agresji i przemocy w szkole oraz uwrażliwienie na potrzeby innych

 

 • Diagnozowanie przejawów agresji i przemocy w szkole
 • Pedagogizacja rodziców, nauczycieli i uczniów w zakresie profilaktyki przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole
 • Organizowanie pomocy i wsparcia  ze strony pedagoga, psychologa, policjanta, kuratora
 • Kształtowanie u uczniów prawidłowych norm moralnych
 • Prowadzenie systematycznej współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • Propagowanie wśród uczniów uczestnictwa w zajęciach ruchowych oraz kołach zainteresowań
 • Włączenie tematyki dotyczącej przeciwdziałania agresji i przemocy  do planu wychowawcy klasowego
 • Stosowanie metod, form pracy i technik wychowawczych w pracy z uczniami, w celu przeciwdziałania agresji i przestępczości wśród młodzieży,
 • Dostarczenie uczniom alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów,
 • Uczenie umiejętności zachowań tolerancyjnych i empatycznych,
 • Nauka metod opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania i rozpoznawania uczuć i emocji własnych i cudzych,
 • Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Dyrektor, wychowawcy klas

Pedagog, psycholog

 

 

 Dyrektor

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele, dyrektor

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

IX

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

Cały rok

 

 

Cały rok

 

3.

Przekazywanie wiedzy oraz promowanie postaw
i zachowa
ń prozdrowotnych

 

 • Realizowanie edukacji prozdrowotnej w szkole w ramach Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego

 

 • Pogadanki nt. zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się w ramach lekcji przyrody i godzin wychowawczych

 

 • Zajęcia w ramach Koła ekologicznego dotyczące tematyki prozdrowotnej
 • Kontynuowanie akcji:

„Owoce w szkole”

„Szklanka mleka”

 • Przygotowanie stoiska ze zdrową żywnością na Dzień Rodziny i Turniej Rodzin
 • Organizowanie procesu nauczania zgodnie z zasadami higieny
 • Stwarzanie możliwości zwiększenia aktywności ruchowej
 • Zachęcanie do rekreacyjnego uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego
 • Zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej
 • Zapewnienie w szkole bezpiecznych warunków nauki, pracy, odpoczynku i zabawy
 • Włączenie uczniów do działań dla utrzymania czystości i estetyki

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciel przyrody

 

Wychowawcy klas, nauczyciel przyrody

 

nauczyciel przyrody

 

Dyrektor

 

 

 

 

p. W. Jastrzębs

 

Dyrektor, nauczyciele

p. K. Raczyński

p. K. Raczyński

wychowawcy klas

dyrektor, pielęgniarka

dyrektor, nauczyciele

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

 

V

 

Cały rok

4

Udział uczniów w

realizacji zadań szkoły.

Wdrażanie do samorządności

 • Aktywna praca uczniów  w samorządzie szkolnym i samorządach klasowych.

 

 • Przepływ informacji poprzez:

     - aktualizację danych zamieszczanych na szkolnej stronie internetowej i  tablicy Samorządu Uczniowskiego, propagowanie działalności SU – gazetka ścienna „Chwile zatrzymane w obiektywie”

 • Rozwijanie samorządności  i przedsiębiorczości poprzez udział
  w akcjach charytatywnych współudział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych
 • organizacja konkursów, turniejów, dyskotek, zabaw integrujących  środowisko szkolne
 • Dbałość o wygląd sal lekcyjnych, korytarzy, otoczenia szkoły

opiekunowie SU

 

 

 

W. Muszyńska, P. Banasik

 

 

 

 

Opiekunowie SU

Opiekunowie SU

 

SU, wychowawcy klas

 

Cały

Rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały

rok

5

Integracja społeczności szkolnej

 

 • Gry i zabawy integrujące zespoły klasowe oraz uczniów z różnych klas

 

 • Pasowanie na ucznia.

 

 • Prezentowanie osiągnięć uczniów podczas zebrań z rodzicami.

 

 • Przygotowanie uroczystości oraz wydarzeń szkolnych i klasowych.

Opiekunowie SU, wychowawcy klas

J. Marciniak

 

Dyrektor, wychowawcy klas

Nauczyciele

Cały

rok

X

 

Cały

rok

 • ok

6

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły

 • Zorganizowanie dyżurów nauczycieli,
 •  Poinformowanie uczniów, nauczycieli i rodziców o przepisach BHP,
 •  Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas różnorodnych zajęć prowadzonych w szkole i poza nią.
 • Zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w przypadkach zagrożenia
 • Przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń ewakuacji
 • Kontrola stanu urządzeń, pomieszczeń i terenu wokół szkoły.

Dyrektor

 

nauczyciele

 

nauczyciele

 

nauczyciele, Dyrektor

Dyrektor

 

 •  

IX -X

 

BAZA SZKOŁY

Lp.

Cel

Zadania do realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Wykorzystywanie TI  w pracy dydaktycznej

 

 

 • Zapewnienie dostępu do sprzętu audiowizualnego dla wszystkich nauczycieli i uczniów.

 

 • Korzystanie podczas zajęć z tablic interaktywnych.

Dyrektor

 

 

Nauczyciele

Cały

rok

2.

Wzbogacanie bazy szkoły

 • Systematyczne doposażenie pracowni lekcyjnych w pomoce dydaktyczne

 

 • Uzupełnianie zbioru bibliotecznego

 

 • Uzupełnienie sprzętu sportowego.

 

 • Uzupełnianie sprzętu komputerowego i multimedialnego

 

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor, bibliotekarz

 

Dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego

Dyrektor, informatyk

Cały

rok

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Lp.

Zadania do realizacji

Osoba odpowiedzialna

termin

1.

Przydział obowiązków służbowych wszystkim

pracownikom

dyrektor

wrzesień

2.

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

J. Marciniak

W. Muszyńska

G. Niemira

 

wrzesień

 3.

Opracowanie/modyfikacja programu wychowawczego i programu profilaktyki

 

wrzesień

4.

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

dyrektor

wrzesień

5.

Monitorowanie stopnia realizacji podstawy

programowej oraz zgodności planów ramowych

zrealizowanych podczas godzin lekcyjnych.

dyrektor

Cały rok

6.

Monitorowanie i modyfikowanie WSO i PSO

dyrektor

wrzesień

 

Opracowanie planu zebrań Rady Pedagogicznej

Określenie tematyki rad szkoleniowych:

 

dyrektor

 

7.

Przypomnienie uczniom statutu szkoły, regulaminu klasyfikowania i oceniania oraz praw i obowiązków uczniów. Podanie wymagań edukacyjnych oraz przedmiotowych systemów oceniania.

Zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły, w szkole i na boisku.

 

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

wrzesień

8.

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

 • aktualizacja na bieżąco strony internetowej szkoły
 • zamieszczenie dokumentacji (program wychowawczy i profilaktyczny, WSO itp.) na  stronie internetowej szkoły
 • prezentacja osiągnięć szkoły w prasie lokalnej
 • organizacja imprez środowiskowych
 • udział w konkursach międzyszkolnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich,

 

Dyrektor, nauczyciele

 

 

cały rok

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁDAKACH POLONII
NA LATA 2013 -2016

 1. PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - art. 72.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka - art..3, art. 19, art. 33.
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458).
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002 r., poz.96).
 6. Rozporządzenie MENiS z dnia 19.07.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (DU. Nr 121 z 2002 r., poz. 1037).
 7. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 8. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 9. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii.
 10. Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV.

 

 

 

 

 1. CELE PROGRAMU:

Długofalowe:

 • Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole.
 • Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • Nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych.
 • Wzbudzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Wskazywanie na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.
 • Budowanie więzi ze szkołą i rodziną.
 1. CELE SZCZEGÓŁOWE:
 •  Tworzenie pozytywnych więzi między uczniami, uczniami – nauczycielem, nauczycielem – rodzicami, rodzicami – dzieckiem.
 •  Kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie w stosunku do innych ludzi i za swoje czyny.
 • Ukazanie zgubnej roli używek, agresji przejawiającej się w grupach rówieśniczych.
 • Uczenie dzieci zachowań i kontaktów z innymi pobawionych agresji, przemocy, wolnych od używek i innych uzależnień, np. zdobyczy cywilizacji.
 •  Wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra i zła.
 • Ukazanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni (wskazanie pożądanych wzorców zachowań).
 • Wzbudzenie w rodzicach motywacji do szukania i niwelowania przyczyn niepożądanych zjawisk wychowawczych.
 • Budowanie porozumienia (szkoła – dom – środowisko), wspólnej aktywności i partnerstwa w wychowaniu uczniów.
 • Zwiększenie świadomości społecznej o zagrożeniach patologiami oraz możliwościach uzyskania pomocy.
 • Pomoc rodzicom w zdobywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności wychowawczych (pedagogizacja rodziców).
 •  Organizacja czasu wolnego uczniów.
 1. PROFILAKTYKA DOTYCZĄCA BEZPIECZNEJ DROGI DO SZKOŁY
 •  Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.
 •  Znajomość podstawowych znaków drogowych i zasad ruchu drogowego.
 1. PROFILAKTYKA W ZAKRESIE BEZPIECZNYCH WARUNKOW NAUKI
 • Zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni przedmiotowych itp.
 • Omówienie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu elektrycznego.
 • Poznanie procedur postępowania w przypadku zagrożeń.
 • Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy.
 1. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
 •  Asertywność.
 • Profilaktyka palenia papierosów.
 • Profilaktyka picia alkoholu.
 • Profilaktyka narkomanii, lekomanii.
 1. PROFILAKTYKA AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE
 •  Nabycie umiejętności rozpoznawania swoich emocji i panowania nad nimi.
 • Empatia – rozumienie innych.
 • Rozwiązywanie konfliktów i problemów bez użycia siły.
 1. ZADANIA PROFILAKTYCZNE NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 • Zwracanie- podczas dyżurów- szczególnej uwagi na miejsca, tzw. podwyższonego ryzyka: ubikacje, schody, itp.
 • Informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących, jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia.
 • Wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji.
 • Dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
 1. ZADANIA PROFILAKTYCZNE WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH.
 • Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych- uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawca, dyrektor szkoły.
 • Podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów- godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.).
 • Współpraca z rodziną - inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, wywiadówki profilaktyczne.
 • Realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, rozwijania umiejętności interpersonalnych.
 • Wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych.
 • Organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce.
 • Kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości estetykę klasy, szkoły i otoczenia.
 • Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci.
 • Pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

 

 1. ZADANIA PROFILAKTYCZNE RODZICÓW
 • Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny.
 • W celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy.
 • Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.
 • Rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.
 1. METODY REALIZACJI
 • godziny do dyspozycji wychowawcy klasy,
 • spotkania z psychologiem,
 • spotkania z funkcjonariuszami Policji,
 • spotkania z rodzicami,
 • spotkania pozalekcyjne z wybranymi dziećmi.

 

 1. FORMY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI

W realizacji programu łączącego wychowanie, nauczanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów wykorzystuje się:

a) przedmioty nauczania,

b) godziny do dyspozycji wychowawcy klasy,

c) ścieżki edukacyjne – „edukacja prozdrowotna”, „edukacja czytelnicza i medialna”, „edukacja ekologiczna” realizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

d) zajęcia sportowe,

e) zajęcia pozalekcyjne,

f) uroczystości klasowe, szkolne.

 1. FORMY PRACY:
 • oddziaływania werbalne (rozmowy, pogadanki),
 • dyskusje, dzielenie się doświadczeniami,
 • zajęcia grupowe.

 

 1. SPODZIEWANE EFEKTY
 • Wzrost wiedzy wśród uczniów, rodziców na temat przemocy, uzależnień oraz przeciwdziałanie im.
 • Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.
 • Uczniowie nauczą się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi.
 • Uczniowie będą umieli dokonywać wartościowych i sensownych wyborów.
 • Uczniowie nauczą się mówić o tym, o czym myślą, będą wyrażać swoje uczucia oraz szanować i identyfikować się z uczuciami innych.
 • Będą znali swoją wartość.
 • Będą potrafili zachować się asertywnie.
 • Będą odpowiedzialni za własne zdrowie.
 • Będą znali pożądane wzorce zachowań.
 • Będą prowadzić zdrowy styl życia.
 • Będą bezpiecznie i higienicznie spędzać czas w szkole i poza nią.

 

 1. EWALUACJA

            Mając na uwadze rzetelność prowadzonych działań zapobiegawczych oraz ich skuteczność wprowadza się następujące formy oceny realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki:

 1. Badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli, rodziców .
 2. Nadzór Dyrektora.
 3. Sprawozdania z działalności nauczycieli oraz wychowawców realizujących program profilaktyczny.
 4. Analiza dokumentów.

 

 

 

Cel

Działania

Efekty

Osoby odpowiedzialne

Podnoszenie umiejętności nauczycieli w obszarze profilaktyki

Udział indywidualny nauczycieli w kursach.

Korzystanie z  publikacji na temat przemocy i agresji (wzbogacanie biblioteki szkolnej).

Konsultacje z pracownikami instytucji zajmującymi się profilaktyką.

Nauczyciele podnoszą poziom swojej wiedzy.

Nauczyciele podnoszą efektywność podejmowanych działań profilaktycznych.

 

Dyrektor,

nauczyciele

Organizowanie poradnictwa rodzinnego i indywidualnego na terenie szkoły

Informowanie o instytucjach pozaszkolnych pomagających rodzinie.

Pedagogizacja rodziców – popularyzacja wśród  rodziców wiedzy o psychicznych potrzebach dzieci

Konsultacje z rodzicami.

Rodzice znają problemy wychowawcze pojawiające

się w szkole.

Rodzice znają sposoby radzenia sobie w trudnych

sytuacjach wychowawczych.

Rodzice rozszerzają swoją wiedzę na temat

wychowania dzieci.

Dyrektor,

wychowawcy klas.

Higiena osobista

 

Pogadanki wychowawcy,

lekcje przyrody

działania higienistki szkolnej,

działania nauczycieli w-f,  uświadamianie, kontrolowanie.

Uczeń jest  schludny, czysty, dba oswój wygląd.

Zna podstawy higieny intymnej.

Dba o zdrowe zęby.

 

Nauczyciel w-f, przyrody,

wychowawca

Zdrowe odżywianie

 

Lekcje przyrody,

akcje promujące zdrowe

odżywia

Uczeń potrafi wskazać składniki diety służące zdrowiu . Świadomie spożywa warzywa i owoce. Rezygnuje z niezdrowej żywności.

Nauczyciel przyrody, wychowawcy

Promowanie

zdrowego stylu

życia i

umiejętności

wykorzystania czasu wolnego

Zajęcia wychowania fizycznego , pozalekcyjne  zajęcia sportowe i ruchowe, gimnastyka korekcyjna,

Propagowanie turystyki pieszej.

Wyjazdy na basen i lodowisko, wycieczki.

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez udział w różnorodnych konkursach. Organizowanie kółek zainteresowań. Angażowanie uczniów w różnego rodzaju przedsięwzięcia, np. apele szkolne, wykonywanie gazetek, udział w akcjach typu „Sprzątanie świata” itp.

 

Uczniowie chętnie uczestniczą w szkolnych

zajęciach sportowych, biorą udział w zawodach.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w  konkursach,

rozwijając swoje zainteresowania.

Uczniowie wykorzystują swój czas wolny,

korzystając z zajęć przeprowadzanych w ramach

kółek zainteresowań.

Uczniowie biorą udział w akcjach ogólnopolskich,

aktywnie uczestniczą w przygotowywaniu

uroczystości szkolnych.

Uczniowie znają i stosują zasady zdrowego stylu

życia.

Nauczyciel w-f

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka

 uzależnień

-dostarczanie

informacji

o mechanizmach

i następstwach

wczesnego

picia alkoholu,

palenia 

papierosów

i używania

 narkotyków

 

 

- Zajęcia edukacyjno-informacyjne dotyczące

uzależnień i zagrożeń z tym związanych,

Organizowanie konkursów wiedzowych i plastycznych

na tematy profilaktyczne, w celu zwiększenia

świadomości uczniów o niebezpieczeństwach

związanych z uzależnieniami.

Wykonywanie gazetek tematycznych związanych

z uzależnieniami.

Konsekwentne reagowanie na objawy używania

środków psychoaktywnych.

Postępowanie zgodne z procedurami względem

dzieci podejmujących próby palenia lub picia.

Media a uzależnienia – pogadanki w kl. IV –VI,

badanie ankietowe.

Pomoc dzieciom  z symptomami uzależnienia od mediów.

Współpraca z  ich rodzicami.

Uczeń wie,  na czym polega szkodliwe działanie nikotyny.

Deklaruje podejmowanie właściwych wyborów.

Uczeń wie,  na czym polega szkodliwe działanie alkoholu.

Deklaruje podejmowanie właściwych wyborów.

Uczeń potrafi ocenić swoje podejście do komputera i telewizji. 

Uczeń doświadcza działań dorosłych mających ochronić go przed zachowaniami ryzykownymi.

Podniesienie poziomu motywacji rodziców do

brania odpowiedzialności za losy dziecka.

Wychowawcy,

pielęgniarka,

psycholog,

nauczyciel przyrody

Niwelowanie

przejawów

przemocy

i agresji

 

 

Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie poradzić sobie z sytuacjami nacisku(przemocy, agresji).

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją.

Zwiększenie poczucia własnej wartości i poszanowanie tożsamości własnej i rówieśników.

Zwiększenie umiejętność radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem.

Prowadzenie zajęć wychowawczych na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Prowadzenie  zajęć wychowawczych integrujących zespoły klasowe

Zapoznanie ze szkolnymi procedurami dotyczącymi czynów agresywnych.

Prewencyjne spotkania z policjantem na temat odpowiedzialności nieletnich za swoje czyny.

Modelowanie sposobów rozwiązywania konfliktów przy pracy z indywidualnym przypadkiem, interwencje w  klasach, grupach.

Uczniowie umieją rozpoznać naciski ze strony kolegów.

 Rozwijają umiejętności radzenia sobie w sytuacji przemocy.

Wykorzystują dostarczoną wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem.

Zespoły klasowe są zintegrowane

Nastąpiło zwiększenie samooceny uczniów.

 Uczeń ma wiedzę jak radzić sobie z trudnymi emocjami, stara się wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

Uczeń stara się rozwiązywać konflikty w sposób asertywny.

Uczeń otrzymuje pomoc dorosłych przy rozwiązywaniu poważnych konfliktów.

Uczeń wie, że ponosi konsekwencje za nieadekwatne zachowania i wie, że ma prawo do uczenia się na błędach.

wychowawcy, nauczyciele, dyrektor,

psycholog

Bezpieczeństwo w świetle przepisów szkolnych.

Podnoszenie standardów związanych z bezpieczną

szkołą  - organizacja pracy szkoły –dyżury nauczycieli. Zapoznanie uczniów z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole, w tym regulaminami pracowni i wycieczek.

 Zapoznanie na lekcjach wychowawczych i poszczególnych przedmiotach:

- ze znakami powszechnej informacji,

- z sygnałami alarmowymi,

- zasadami ochrony przeciwpożarowej

- zasadami zabaw bezpiecznych przyjemnych i kulturalnych na przerwach śródlekcyjnych i w czasie wolnym,

- z regulaminami wycieczek

- podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku.

Uczniowie czują się w szkole bezpieczni. Wiedzą, jak zachować bezpieczeństwo podczas zajęć, przerw i wycieczek.

Rodzice uczniów mają przekonanie o bezpieczeństwie w szkole.

 

Nauczyciele ,

dyrektor

 Bezpieczeństwo poza szkołą

 

Zajęcia podnoszące kompetencje dzieci i zmniejszające ich zagrożenie w  różnych sytuacjach:

„Jestem świadomym uczestnikiem ruchu drogowego” - zapoznanie z bezpiecznym poruszaniem się po drodze pieszo i na rowerze.

Zajęcia wychowania  komunikacyjnego.

Zajęcia –udzielanie pierwszej pomocy.

Zajęcia psychoedukacyjne na temat zagrażających zachowań ze strony dorosłych i innych dzieci.

 

 

 

Uczeń zasady ruchu drogowego.

Zna zagrożenia płynące z uczestnictwa w ruchu drogowym.

Potrafi bezpiecznie zachować się na drodze.

Uczeń  wie, jak zachować się, gdy ktoś potrzebuje pomocy.

Uczeń zna swoje prawa do poczucia bezpieczeństwa.

W sytuacji zagrożenia zwraca się o pomoc do dorosłych.

Uczeń uzyskuje pomoc w podejmowaniu  tematów trudnych i  rozwiązywaniu spraw trudnych.

Nauczyciel techniki,

grono pedagogiczne,

dyrektor,

wychowawcy,

psycholog

 

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii w roku szkolnym 2015/2016

http://www.flipsnack.com/nauczyciel1238/fd1kldrvl.html

 

 

 

 

STATUT

 

 

 

 

PUBLICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

 

 

W

 

OŁDAKACH – POLONII

07-305 ANDRZEJEWO

 

                                    Załącznik

                                                                                                  do Uchwały nr 1

                                                                                                  Rady Pedagogicznej

                                                                                                  Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii

                                                                                                     z dnia 26 sierpnia 2015 r.

                         

 

 

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W Ołdakach Polonii

 
 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1. Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii zwana dalej „szkołą” jest placówką publiczną
o sześcioletnim cyklu kształcenia.

 

2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii.

 

3. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Ołdakach Polonii 2.

 

§ 2.

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Andrzejewo.

 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty
w Warszawie.

 

3. Szkołą kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Andrzejewo.

 

4. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Wójt Gminy Andrzejewo.

 

§ 3.

Podstawę prawną funkcjonowania Szkoły stanowią:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. Art. 72 - prawa dziecka

(Dz. U. Nr 97 z 1978r; poz. 483);

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014r; poz. 191 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004r; poz. 2572 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. Nr 98 z 2000r; 1071 ze zm.);

 1. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989r. (Dz. Nr 120 z 1991r; poz. 526);
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z 2001r. ze zmianami);
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 15718 z 2010r . ze zm.);
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkołach i placówkach (Dz. U. z  7  maja 2013r. poz. 532);
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. Nr 3 z 2001r. poz. 28);
 6. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003, poz. 69 ze zm.);
 7. Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977 ze zm.);
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 08 lipca 2014r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2014, poz.909);
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć WF (Dz. U. Nr 136 z 2009r. poz. 1116);
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz. U. z dnia 14 maja 2013r; poz. 560);

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka

(Dz. U. Nr 67; poz.756 ze zmianami);

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. z 2014r, poz. 1170.);
 2. Art. 10 i 11 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r poz.594, z późniejszymi zmianami).

 

§ 4

 1. Przedmiotem działalności Szkoły jest całokształt działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego określonego w przepisach ustawy o systemie oświaty.

 

 1. Podstawową działalność Szkoły stanowi edukacja dzieci i młodzieży.
 2. Uboczna działalność Szkoły obejmuje usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz żywienie uczniów i pracowników jednostki.
 
ROZDZIAŁ II. GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 5.

1. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych i aktach prawnych do niej wykonawczych oraz w Ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 330 ze zm.).

 

§ 6.

1. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Szkoły ponoszą Dyrektor szkoły i w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy .

2. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.

 
ROZDZIAŁ III. CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 7.

 

1. Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, uwzględniając program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego, a w szczególności:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 2. Umożliwia uczniom poznanie wymaganych pojęć i zdobycie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 3. Organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi;
 4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów poprzez:
  1. zapewnienie odpowiedniej bazy;
  2. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowania uczniów;
  3. realizowanie programu wychowawczego.
 5. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
  1. umożliwia spożywanie posiłków;
  2. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych;
  3. prowadzenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych i dodatkowo, dla niektórych grup uczniów, zajęć w celu wyrównywania wiedzy;
  4. prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej;
  5. prowadzenie w miarę potrzeb klas terapeutycznych dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej (terapeutycznej);
  6. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
  7. prowadzenie zajęć w ramach Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej.

Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

 1. Wychowuje uczniów w duchu pełnej tolerancji światopoglądowej oraz zasad humanistycznych ideałów demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.

 

§ 8.

Cele i zadania określone w § 7. Szkoła realizuje poprzez:

 1. Umożliwienie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, prowadząc:
 1. naukę w języku ojczystym;
 2. naukę religii.

 

 1. Wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju, poprzez:
 1. innowacje i nowatorstwo pedagogiczne;
 2. indywidualne programy nauczania dla uczniów wybitnie zdolnych.

 

 1. Zapewnienie możliwie optymalnych warunków umożliwiających rozwój fizyczny i zdrowie uczniów przez korzystanie z obiektów sportowych.

 

 1. Kształtowanie właściwej i patriotycznej postawy uczniów poszanowania postępowych i trwałych wartości moralnych, kultury powszechnej i narodowej i przekonań religijnych.

 

 1. Przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, poszanowania osobowości własnej i drugich, a w związku z tym do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego pełnienia zadań w życiu osobistym rodzinnym i kulturalnym.

 

 1. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci w zależności od możliwości finansowych szkoły i wsparcia organu prowadzącego.

 

 
 
 
 

 

ROZDZIAŁ IV ORGANY SZKOŁY

 

§ 9.

 1. Organami Szkoły Podstawowej są:
  1. Dyrektor Szkoły;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Rada Rodziców;
  4. Samorząd Uczniowski.

 

 

                                                              § 10.

1. Dyrektor Szkoły:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą  Szkoły;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
 3. przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący;
 5. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 6. przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom Szkoły;
 7. dysponuje środkami finansowymi;
 8. opracowuje arkusz organizacyjny;
 9. dba o powierzone mienie;
 10. sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany;
 11. wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom Szkoły;
 12. dokonuje oceny pracy nauczycieli i awansu zgodnie z odrębnymi przepisami;
 13. na wniosek rodziców, może wyrazić zgodę uczniowi na indywidualny tok nauki języka obcego lub innego przedmiotu;
 14. realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”;
 15. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego;
 16. reprezentuje Szkołę na zewnątrz;
 17. współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
 18. rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami;
 19. przestrzega postanowień Statutu w sprawie nagród i kar stosowanych wobec uczniów;
 20. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
 21. nadzoruje i dba o właściwe dysponowanie środkami finansowymi ZFŚS;
 22. decyduje o wysokości dodatku motywacyjnego;
 23. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
 24. podaje do publicznej wiadomości, w czerwcu, każdego roku szkolnego, szkolny zestaw podręczników i programów nauczania, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
 25. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
 26. wydaje zarządzenia zgodnie z odrębnymi przepisami;
 27. zwalnia ucznia z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego;
 28. zwalnia ucznia z uczęszczania na zajęcia dodatkowe, np. wychowania do życia
  w rodzinie lub wychowania fizycznego na podstawie wniosku rodzica lub prawnego opiekuna oraz, w przypadku wychowania fizycznego, zaświadczenia lekarskiego;
 29. na podstawie decyzji organu prowadzącego organizuje indywidualne nauczania dla danego ucznia.

 

§ 11.

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 

3.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.

 

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 

 1. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

6. Rada pedagogiczna wykonuje działania przewidziane dla rady szkoły zgodnie z ustawą
o systemie oświaty.

 

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

      1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) uchwalanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki
w porozumieniu z radą rodziców;

3) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji, promocji uczniów;

4) zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym i projektów ich zmian;

5) uchwalenie statutu szkoły i projektów jego zmian;

6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole;

7) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

8) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

9) ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym wyników ustalonych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
 i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

10. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

11. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

 

12. Rada pedagogiczna deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 

13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

14. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

15.Rada Pedagogiczna ustala Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  w Ołdakach Polonii, a jej zebrania są protokołowane.

 

§ 12.

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

 

2. W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów szkoły.

 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności.

 

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

6. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3) opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora.

 

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

§ 13.

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 14.

1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych prawem.

 

2. Organy szkoły zobowiązane są do wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

 

§15.

Zasady rozwiązywania konfliktów.

1. Sytuacje konfliktowe między organami szkoły rozwiązywane są polubownie w drodze mediacji. Mediatorem jest osoba powołana przez dyrektora lub sam dyrektor.

 

2. Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami szkoły mogą być również rozwiązywane poprzez:

1) konsultacje oraz udział we wspólnych posiedzeniach organów szkoły,

2) powoływanie wspólnych zespołów opracowujących projekty rozwiązań spornych
     kwestii,

3) odwoływanie się do dyrektora.

 

3. W razie niemożliwości rozwiązania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły dyrektor powiadamia organ prowadzący i organ nadzorujący w celu podjęcia ostatecznych decyzji kończących spór.

 

ROZDZIAŁ V. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 16

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

 

§ 17.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący.

 

§ 18.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. Liczba uczniów w klasie I nie może być większa niż 25.

 

2. Tworzy się nowy oddział tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 20 za zgodą organu prowadzącego.

 

3. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

 

4. Szkoła jest szkołą koedukacyjną.

 

§ 19.

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy.

 

§ 20.

 

1 Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo–lekcyjnym.

 

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się czas trwania zajęć od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

 

 1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o których mowa w ust.2.

 

 1. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na zorganizowanie szkolnych dni, w których główną formą są zajęcia wychowawczo – opiekuńcze. Dni te są tematycznie związane z programem wychowawczym szkoły lub z treściami programu nauczania.

 

 

§ 21.

 1. Podział oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania i możliwości Szkoły.

 

 1. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:
  1. języków obcych (o przydziale do grupy językowej decyduje wynik testu poziomującego/diagnozującego);
  2. wychowania fizycznego (grupa nie powinna liczyć mniej niż 12 uczniów i nie może liczyć więcej niż 25);
  3. zajęć komputerowych;
  4. zajęć technicznych;
  5. wychowania do życia w rodzinie.

 

§ 22.

1. Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo–lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

 

§ 23.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

 1. Do zadań bibliotekarzy należy:
  1. opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni;
  2. prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego;
  3. określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla uczniów przed i po lekcjach;
  4. organizowanie konkursów czytelniczych;
  5. przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;
  6. współpraca z nauczycielami Szkoły;
  7. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego;
  8. zakup gazet, czasopism i nowoczesnych, multimedialnych nośników informacji.

 

 1. Szkoła podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

 

 

 

 

§ 24.

 

1. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada następującą bazę:

 1. sale dydaktyczne;
 2. pomieszczenie biblioteczne;
 3. gabinet dyrektora;
 4. inne pomieszczenia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Szkoły.

                                                          

§ 25.

 1. W szkole obowiązuje procedura dopuszczania do użytku programów nauczania, stanowiąca osobny dokument uchwalany i modyfikowany przez Radę Pedagogiczną.

 

 

ROZDZIAŁ VI.   NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 26.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracownika obsługi.

 

 1. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 

§ 27.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jej opiece uczniów.

 

 1. Do obowiązków nauczyciela należy:
  1. zapoznanie uczniów i ich rodziców z zakresem wymagań z poszczególnych przedmiotów, metodami nauczania, obowiązującymi kryteriami ocen z przedmiotów i z zachowania;
  2. systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
  3. uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy;
  4. przestrzeganie zapisów statutowych szkoły ;
  5. zapoznanie się  z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
  6. usuwanie drobnych usterek względnie zgłaszanie dyrektorowi ich występowanie;
  7. w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowanie i przestrzeganie regulaminów;
  8. w czasie zajęć z wychowania fizycznego na korytarzu i na boisku sportowym używanie tylko sprawnego sprzętu;
  9. na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów;
  10. pełnienie dyżuru zgodnie z opracowanym harmonogramem;
  11. przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
  12. dbanie o poprawność językową uczniów i własną;
  13. stosowanie  zasad oceniania z przyjętymi przez szkołę kryteriami;
  14. podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogiczne;
  15. służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
  16. wzbogacanie warsztatu pracy i dbałość o powierzone pomoce i sprzęt;
  17. aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
  18. stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;
  19. wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form  oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych;
  20. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc pedagogiczno-psychologiczną, zdrowotną i inną;
  21. zapewnienie ciągłości procesu wychowawczo-dydaktycznego poprzez stałą współpracę z domem rodzinnym dziecka, w tym rzetelne informowanie  rodziców, opiekunów o rozwoju dziecka z zachowaniem zasad bezstronności, obiektywizmu w stosunku do dziecka i rodziców;
  22. czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć szkolnych w szkole i poza nią;
  23. posiadanie rozkładu materiału nauczania oraz planu pracy wychowawcy;
  24. udostępnianie prac pisemnych uczniów na ich prośbę lub ich rodziców;
  25. na umotywowany ustny lub pisemny wniosek rodzica lub dyrektora ustne lub pisemne uzasadnianie ustalonej oceny;
  26. wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięci przemocą w rodzinie;
  27. zagwarantowanie podczas rozmowy z uczniem, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie, swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności oraz zapewnić jej bezpieczeństwo.

 

§ 28.

 1. Nauczyciele prowadzący  zajęcia w danym  oddziale  tworzą  zespół,  którego  zadaniem
      jest:
  1.  spójna realizacja zadań dydaktycznych;

2)  kształtowanie właściwych postaw ucznia;

3) ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

 1. Nauczyciele danego przedmiotu (zajęć edukacyjnych) lub grupy  przedmiotów  pokrewnych tworzą zespół samokształceniowy.

 

 1. Cele i zadania zespołu samokształceniowego:
 1. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania oraz wyboru podręczników;
 2. opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania wiedzy i umiejętności uczniów oraz narzędzi mierzenia jakości pracy szkoły;
 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, w tym doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
 4. wybór programów nauczania w tym autorskich, które dyrektor szkoły dopuszcza do realizacji po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.
  1. W szkole działają zespoły wychowawcze odrębnie dla klas I – III i IV – VI, których zadaniem jest w szczególności planowanie i monitorowanie pracy wychowawczej szkoły oraz rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.

 

 1. Nauczyciele mogą także tworzyć inne zespoły problemowo-zadaniowe.

 

 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 

 1. Wprowadzenie innowacji lub eksperymentu pedagogicznego jest możliwe po uzyskaniu:
 2. pisemnej zgody autora na przeprowadzenie innowacji lub eksperymentu i po przedstawieniu radzie pedagogicznej i radzie rodziców celów, założeń i sposobów realizacji;
 3. zgody nauczycieli realizujących innowację lub eksperyment;
 4. opinii rady rodziców.

    

8. Innowację lub eksperyment wprowadza się drogą uchwały rady pedagogicznej.

 

§ 29.

 

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

 

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres na danym etapie edukacyjnym.

 

 1. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy (oddziału) do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

 

§ 30.

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem, a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
 2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.

 

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:
 1. zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;
 2. opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy i program profilaktyki, uwzględniający wychowanie prorodzinne;
 3. systematycznie utrzymywać częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;
 4. współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów
       wychowawczych;
 5. współpracować z pedagogiem szkolnym, psychologiem i odpowiednią poradnią
       psychologiczno-pedagogiczną;
 6. śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
 7. dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
 8. kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i
       poszanowaniu godności osoby ludzkiej;
 9. utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia;
 10. powiadomić pisemnie o przewidywanym dla ucznia stopniu niedostatecznym semestralnym (rocznym) na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku);
 11. na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych (rocznych);
 12. organizować zebrania z rodzicami.

 

 1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno–wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

 

 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony poradni pedagogiczno-psychologicznej.

 

 
ROZDZIAŁ VII.   UCZNIOWIE

 

§ 31.

 1. Do szkoły przyjmuje się:

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica lub 
     prawnego opiekuna złożonego od 1 marca do dnia 31  marca,

2) na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna po przeprowadzeniu postępowania
      rekrutacyjnego.

 1. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno–pedagogicznej Dyrektor może:
  1. zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego;
  2. odroczyć lub przyśpieszyć realizację obowiązku szkolnego.

 

§ 32.

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą sześć lat z zastrz. § 33.

 

2. W roku szkolnym 2015/2016 do klasy pierwszej przyjmowane są również dzieci urodzone między 1 lipca a 31 grudnia 2008 r. z zastrz. § 40.

3. Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej może także podjąć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy pięć lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 33.

1. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły za zgodą rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

                                                                   

§ 34.

 1. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa.

 

 1. Obowiązek szkolny oraz warunki jego spełniania określa ustawa o systemie oświaty.

 

 1. Niespełnianie  obowiązku  szkolnego  podlega  egzekucji  w  trybie  ustawy 
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 1. Uczniowie,  którzy  ukończyli 15 lat i nie rokują  ukończenia  szkoły podstawowej w normalnym trybie, mogą uzupełnić wykształcenie podstawowe i zdobyć kwalifikacje zawodowe    w Ochotniczych Hufcach Pracy.

 

 1. Uczniowie, którzy otrzymali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą kontynuować naukę w szkołach i ośrodkach przeznaczonych do takiego kształcenia za pisemną zgodą rodziców. Przeniesienie ucznia organizuje dyrektor szkoły
  w porozumieniu z właściwą placówką.

 

 1. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty w Warszawie z wnioskiem
  o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy narusza on rażąco normy postępowania, a zastosowane środki nie przynoszą pożądanych efektów, zaś zmiana środowiska wychowawczego rokuje pozytywny wpływ na jego postawę.

 

 

 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeśli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej
i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej,

2)  ponadto przystąpił do sprawdzianu szóstoklasisty.

 

§ 35.

 

1. Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego  kształcenia,  zgodnie z zasadami  higieny pracy, a w szczególności do:

 1. znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo;
 3. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu odnotowywanej
  w dzienniku lekcyjnym;
 4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 5. organizacji życia szkolnego, działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej
   i rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
 6. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 7. redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 8. pomocy materialnej i psychologiczno-pedagogicznej w razie trudności w nauce;
 9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
 10. do pisemnej informacji na temat zakresu wymagań z poszczególnych przedmiotów oraz metod nauczania;
 11. posiadania  pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania;
 12. do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
 13. do poszanowania swej godności;
 14. do korzystania z pomocy doraźnej;
 15. do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno–wychowawczym;
 16. nietykalności osobistej;
 17. do bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
 18. do nauki i spędzania czasu wolnego w czystych, estetycznych i zadbanych pomieszczeniach lekcyjnych i korytarzach szkolnych;
 19. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
  i w myśl obowiązujących regulaminów;
 20. korzystania z pomocy stypendialnej;
 21. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
 22. W przypadku naruszenia praw ucznia, tryb składania skarg jest następujący:
 1. uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy,
 2. wychowawca przedstawia sprawę danemu nauczycielowi i w porozumieniu z nim i danym uczniem rozstrzyga sporne kwestie,
 3. sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, który je rozstrzyga.

 

 

 

§ 36.

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:

 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
 2. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 3. dbać o majątek i mienie szkolne;
 4. wystrzegać się szkodliwych nałogów;
 5. naprawiać wyrządzone szkody materialne na własny koszt;
 6. przestrzegać zasady kultury współżycia;
 7. dbać o honor i tradycję szkoły;
 8. podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
 9. zachowania w sprawach spornych trybu określonego w §13 ustęp 6, o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu;
 10. okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym;
 11. przestrzegać zakazu dokumentowania obrazu i dźwięku zgodnie z wytycznymi nauczyciela;
 12. nosić w szkole i podczas zajęć organizowanych przez szkolę schludny i estetyczny strój w spokojnych tonacjach odpowiedni do prowadzonych zajęć;
 13. usprawiedliwiać nieobecności w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły z podaniem dokładnego terminu usprawiedliwienia piszą rodzice lub prawni opiekunowie;
 14. nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (aparaty fotograficzne, mp3, mp4 itp.) podczas zajęć edukacyjnych;
 15. uczeń ponosi odpowiedzialność za przynoszone telefony komórkowe i inne cenne przedmioty, których posiadanie w szkole nie jest konieczne;
 16. każdego ucznia obowiązuje kategoryczny zakaz przynoszenia do szkoły:
  1. broni, elementów uzbrojenia oraz ich atrap, niewybuchów itp.;
  2. środków pirotechnicznych, petard, rac, świec dymnych itp.;
  3. ostrych narzędzi, noży, szpikulców, kastetów, nunczaka, pałek, kijów  
        baseballowych itp.;
  4. miotaczy gazów obezwładniających, duszących, środków trujących itp.,
 17. przebywać na terenie szkoły od rozpoczęcia zajęć do czasu ich zakończenia, uczestnicząc w nich zgodnie z tygodniowym rozkładem;
 18. nie opuszczać terenu szkoły bez wiedzy i zgody nauczyciela.
          Z wyjątkiem: w przypadku złego samopoczucie nauczyciel ma obowiązek  
          powiadomić rodziców – rodzic decyduje o ewentualnym opuszczeniu szkoły
          przez dziecko ( samodzielny powrót dziecka do domu lub odbiór przez
          rodzica).
 1. Przestrzegać zasad dostępu do Internetu w szkole, zgodnie z treścią Regulaminów korzystania z pracowni internetowych.

 

 

 1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
  1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
  2. wzorową postawę;
  3. wybitne osiągnięcia;
  4. dzielność i odwagę.

 

 1. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

 1. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
  1. ustna pochwała wychowawcy, nauczyciela lub opiekuna organizacji uczniowskich,
  2. ustna lub pisemna pochwała wychowawcy, nauczyciela lub opiekuna organizacji  
        uczniowskich wobec społeczności szkolnej,
  3. ustna pochwała Dyrektora wobec społeczności szkolnej,
  4. ustna lub pisemna pochwała Dyrektora wobec społeczności szkolnej,
  5. dyplom uznania,
  6. list pochwalny do rodziców,
  7. nagroda od Rady Pedagogicznej w formie książki, dyplomu lub listu pochwalnego za
        osiągnięcie średniej ocen 4,75, bardzo dobre i wzorowe zachowanie,
  8. wpis do „Księgi Honorowej” – za uzyskanie najwyższej średniej w klasie szóstej
        szkoły podstawowej,
  9. nagrody rzeczowe, za wyniki w nauce - „Uczeń Roku”, za osiągnięcia sportowe -
      „Sportowiec Szkoły”, oraz za inne osiągnięcia zgodnie z postanowieniem Rady
      Pedagogicznej.

 

 1. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców i sponsorów.

 

 1. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Ustala się następujące rodzaje kar:
  1. upomnienie ucznia w indywidualnej rozmowie przez wychowawcę, innego
        nauczyciela lub Dyrektora,
  2. ustne upomnienie ucznia przez wychowawcę wobec społeczności szkolnej,
  3. prace społeczne na rzecz szkoły w porozumieniu wychowawcy z rodzicami,
  4. pisemne upomnienie ucznia przez wychowawcę, innego nauczyciela wobec
       społeczności szkolnej,
  5. ustne lub pisemne upomnienie ucznia przez Dyrektora wobec społeczności szkolnej,
  6. pisemna nagana udzielona przez Dyrektora wobec społeczności szkolnej,
  7. przeniesienie do innej szkoły.

 

 1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po powiadomieniu organu nadzorującego, Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 

 1. Po uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty, ucznia można przenieść do innej szkoły, gdy ten:
 1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;
 2. dopuszcza się kradzieży;
 3. wchodzi w kolizję z prawem;
 4. demoralizuje innych uczniów;
 5. rozprowadza lub zażywa środki narkotyczne;
 6. używa napoje alkoholowe;
 7. permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły.

 

 1.  Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu
      Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora w terminie dwóch dni.

 

 1. W przypadku ukarania ucznia karą w formie pisemnej, poinformowanie rodziców
     ucznia spoczywa na wychowawcy klasy, w pozostałych przypadkach kar w formie
     ustnej, obowiązek ten należy do ukaranego ucznia.

 

 1. W celu ewidencji zastosowanych środków wychowawczych postanawia się, co
     następuje:
 1. ustne wyróżnienia w formie pochwały wychowawcy klasy, nauczyciela i Dyrektora
       odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym,
 2. ustne upomnienie ucznia przez wychowawcę klasy, nauczyciela lub Dyrektora
       odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie uwagi o zachowaniu,
 3. pisemne wyróżnienie, upomnienie lub naganę wykonuje się w 2 egzemplarzach.
       Jeden egzemplarz otrzymuje uczeń, drugi dołączany jest do dokumentacji szkolnej
       ucznia. Dokumenty przechowywane są do końca danego roku szkolnego.

 

§ 37.

1.Uczniów obowiązuje strój galowy, którym jest:

 1. dla dziewcząt – biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica albo granatowe lub czarne spodnie,
 2. dla chłopców – biała koszula i granatowe lub czarne spodnie.
 3. Spódnica i spodnie w stroju galowym mogą być z dżinsu wyłącznie pod warunkiem, że są   w kolorze granatowym lub czarnym i nie są zniszczone.

 

2.Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na lekcjach:

 1. Nauczyciel na każdej lekcji, a w klasach I-III na pierwszej godzinie lekcyjnej, ma
       obowiązek sprawdzić obecność i odnotować w dzienniku nieobecność ucznia.
 2. W przypadku nieobecności spowodowanej uczestnictwem ucznia w zawodach
       sportowych lub konkursach przedmiotowych należy w każdej rubryce wpisać:  Z –
       zawody, K – konkurs.
 3. Uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy lub innemu nauczycielowi
       usprawiedliwienie za czas nieobecności po powrocie do szkoły, ale nie
       później niż do końca miesiąca, w którym wystąpiła absencja. Po upływie terminu
       nieobecność nie może być usprawiedliwiona.
 4. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia musi mieć formę pisemną (wpis od rodzica/opiekuna lub zaświadczenie lekarskie). Dopuszcza się również
       usprawiedliwienie ustne.
 5. Wychowawca lub inny nauczyciel po otrzymaniu usprawiedliwienia od ucznia lub
       jego rodzica ma obowiązek dokonać odpowiedniej adnotacji w dzienniku lekcyjnym.

 

ROZDZIAŁ VIII.  OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§ 38.

1. W Szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, który określa sposób powiadamiania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, warunkach i trybie  zdawania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania i z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych oraz o konsekwencjach otrzymania nagannej oceny zachowanie.

 

 2. Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
  oraz o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

3.Wewnątrzszkolny  system oceniania obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
  przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane, rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
   i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

4.Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

 

 1. Nauczyciel wystawia ostateczną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć

            edukacyjnych na trzy dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej i wprowadza zapis oceny w odpowiedniej rubryce dziennika

 

6.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. W przypadku braku możliwości ustalenia oceny przez uprawnionego nauczyciela, do ustalenia oceny dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca klasy i inny nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale.

 

7.Uczeń kończy szkołę:

 1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
       klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
       najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
       których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny
       klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej;
 2. jeżeli przystąpił do sprawdzianu szóstoklasisty.

 

8. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w punkcie 7 uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.

 

9. W związku z ocenianiem ucznia, wychowawca obowiązany jest informować rodziców:

 1. na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami o wymaganiach edukacyjnych
  i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz o harmonogramie zebrań i spotkań zaplanowanych na cały rok;
 2. o terminie podania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych
  i konieczności potwierdzenia przyjęcia tej informacji podpisem;
 3. o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne;
 4. na każdym zebraniu o ocenach bieżących ucznia i jego zachowaniu.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX. OCENIANIE BIEŻĄCE I USTALANIE ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH  I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

 

§ 39.

1.Nauczyciele oceniają na  bieżąco i ustalają śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

2. Zadaniem oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych jest monitorowanie pracy ucznia
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach  edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dobrze się uczyć.

 

3.W klasach I – III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów w obszarach:

 1. czytanie (technika, rozumienie i interpretacja treści),
 2. pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność, spójność logiczna wypowiedzi pisemnych),
 3. wypowiedzi słowne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie poleceń),
 4. obliczanie (wykonywanie działań arytmetycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych
  i problemów matematycznych i praktycznych, obliczenia geometryczne),
 5. wiedza o świecie (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk),
 6. działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna),
 7. rozwój ruchowy,
 8. korzystanie z komputera,
 9. język obcy.

 

4.Ocenianie bieżące w klasach I – III jest wyrażone stopniem według następującej skali:

 1. stopień celujący - 6
 2. stopień bardzo dobry – 5
 3. stopień dobry – 4
 4. stopień dostateczny – 3
 5. stopień dopuszczający – 2
 6. stopień niedostateczny – 1

 

Dla rozpoznania poziomu opanowanych wiadomości i umiejętności stosowane
i oceniane są prace pisemne, w tym: karty pracy, prace domowe, testy, sprawdziany
i  inne formy prac pisemnych.

 5.Za pozytywne oceny uznaje się oceny wymienione w ust. 4 pkt.1- 5.

 

6.Za negatywną ocenę uznaje się ocenę wymienioną w ust.4 pkt. 6.

 

7.Oceny bieżące ustala się według skali opisanej w pkt.4,  z tym że przewiduje się „+”  lub „-”. Nauczyciele mogą zaznaczać nieprzygotowanie uczniów do lekcji przy pomocy znaku „np.”, a nieobecność przy pomocy znaku „nb.”

  

8.W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

    1) Wzór oceny opisowej za pierwsze półrocze określa rokrocznie zespół nauczycieli
       edukacji wczesnoszkolnej. Ze wzorem należy zapoznać rodziców na pierwszym
       spotkaniu w danym roku szkolnym.

    2) Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia
       poziom opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych w
       podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz
       wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem
       trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

9. Najpóźniej na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca powiadamia uczniów  rodziców o przewidywanej ocenie opisowej.

 

10. W terminie trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie opisowej rodzice mają prawo ubiegać się o zmianę oceny składając do Dyrektora szkoły pisemny wniosek zawierający uzasadnienie. Wniosek rozpatruje zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca zawiadamia o decyzji zespołu Dyrektora i rodziców ucznia.

 

11. Począwszy od klasy IV śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według następującej skali:

 1. stopień celujący - 6
 2. stopień bardzo dobry – 5
 3. stopień dobry – 4
 4. stopień dostateczny – 3
 5. stopień dopuszczający – 2
 6. stopień niedostateczny – 1

 

12.Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 11 pkt.1- 5.

 

13.Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust.11 pkt. 6.

 

14.Oceny bieżące ustala się według skali opisanej w pkt.11,  z tym że przewiduje się „+”  lub „-”. Nauczyciele mogą zaznaczać nieprzygotowanie uczniów do lekcji przy pomocy znaku „np.”, a nieobecność przy pomocy znaku „nb.”

 

 

15.W dzienniku zajęć lekcyjnych ocenianie uczniów odnotowuje się kolorem niebieskim lub czarnym z wyjątkiem:

      - sprawdziany – kolor czerwony.

 

16. Nauczyciel obowiązany jest umożliwić uczniom poprawienie sprawdzianów. Sprawdziany można poprawić w ciągu tygodnia od poinformowania ucznia
o wystawionej ocenie. Do dziennika zajęć wpisuje się oceny otrzymane lub poprawione po tygodniu. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisania go w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły. Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie lub niezgłoszenie się w ciągu dwóch tygodni w celu napisania sprawdzianu ma odzwierciedlenie w kryteriach oceny zachowania.

 

17.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom na zasadach określonych w rozdziale  XIII statutu szkoły.

18.Formy oceniania obowiązujące w szkole to:

 1. sprawdzian (praca klasowa, test kompetencji) – przez sprawdzian (pracę klasową, test kompetencji) należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiadomości
  i umiejętności trwającą co najmniej jedną godzinę lekcyjną. W tygodniu dopuszczalne jest przeprowadzenie najwyżej trzech sprawdzianów zapowiedzianych i zapisanych w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian.
 2. krótkie prace pisemne – przez krótką pracę pisemną należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności trwającą nie dłużej niż 20 minut. Jeśli praca jest niezapowiedziana, obejmuje materiał programowy z ostatniej lekcji,
  a jeśli zapowiedziana, to może obejmować szerszy zakres materiału wskazany przez nauczyciela. Zgłoszenie nieprzygotowania przez rozpoczęciem lekcji zwalnia
  z pisania krótkiej pracy pisemnej z wyjątkiem prac zapowiedzianych.
 3. odpowiedzi ustne, to ustne sprawdzenie wiedzy obejmujące zakres materiału nawiązujący do tematyki z poprzednich trzech lekcji.
 4. praca na lekcji, to aktywność ucznia na zajęciach, np.: ćwiczenia pisemne, udział
  w dyskusjach dotyczących tematów lekcji, odpowiedzi ustne, ćwiczenia praktyczne.
 5. praca w grupie, to umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział
   w dyskusji, twórcze rozwiązywanie problemu, pełnienie różnych ról w zespole, dbałość o końcowe efekty pracy zespołu.

 

19.Stosowane są również inne formy oceniania wynikające ze specyfiki przedmiotów,
o czym informują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

 

20.Każda ocena oprócz wymagań programowych uwzględniać powinna możliwości ucznia
oraz wysiłek jaki uczeń wkłada w uzyskanie tej oceny.

 

21.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach kultury fizycznej.

 

22. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

23. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia;
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia;
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej opinii;
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1,2 i 3, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania dokonanego w szkole zgodnie z odrębnym przepisami (diagnoza wewnątrzszkolna);
 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej opinii.

 

24.W klasach IV – VI obowiązują następujące wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych:

 1. ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
 • w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami
  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania;
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
  i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
 1. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
  w nowych sytuacjach.
 1. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe wymagania zawarte w programie;
 • poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub  praktyczne.
 1. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 •  opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania
  w danej klasie konieczne do dalszego kształcenia;
 1. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 • ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
 • wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności

 

 1. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 • nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.

 

25. Oceny klasyfikacyjne i bieżące z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

26.Najpóźniej na czternaście dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

1) Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości
     o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie kierowany  do dyrektora szkoły
     wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać
     uzasadnienie i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia
     nie będą rozpatrywane.

2) Uczeń lub rodzic może wnioskować o podniesienie przewidywanej oceny z najwyżej
      trzech zajęć edukacyjnych i wyłącznie o jeden   stopień wyżej.

3) Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może
     być ustalona  na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości
     i umiejętności.

4) Dyrektor po rozpatrzeniu złożonego wniosku może wyrazić zgodę na roczny  
      sprawdzian, wyznaczając termin jego przeprowadzenia nie później niż na pięć dni   
      przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

 

27. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

1) Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych
     zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich
     samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian zawiera ustaloną ocenę
     wraz z uzasadnieniem i jest do wglądu uczniów i rodziców w sposób określony w
     statucie.

2) Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może być
     niższa od przewidywanej, niezależnie od oceny uzyskanej ze sprawdzianu.

 

ROZDZIAŁ X.   OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW

§ 40.

1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolonego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie ubiegania się o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych.

 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych a w szczególności:

 1. wywiązywania się z obowiązków ucznia;
 2. postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałości o honor i tradycję szkoły;
 4. dbałości o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. okazywania szacunku innym osobom.

 

3. W klasach I – III oceny klasyfikacyjne zachowania są opisowe i uwzględniają stopień spełniania kryteriów określonych w pkt 2.

 

4. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

 1. wzorowe;
 2. bardzo dobre;
 3. dobre;
 4. poprawne;
 5. nieodpowiednie;
 6. naganne.

 

5.Informacje o zachowaniu ucznia gromadzone są w zeszycie uwag i pochwał wpisywanych przez wychowawcę klasy i innych nauczycieli.

 

6.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.

 

7.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 41.

 1. Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

 1. Zasięgnięcie opinii nauczycieli odbywa się według trybu:
 1. nauczyciele uczący wystawiają propozycję ocen w formie pisemnej z wykorzystaniem arkusza pomocniczego;
 2. pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych.

 

 1. Zasięganie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się w drodze dyskusji na godzinie do dyspozycji wychowawcy, co wychowawca potwierdza stosownym zapisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym dniu zasięganie opinii winno odbyć się w innym terminie zaproponowanym przez wychowawcę.
 2. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy do ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania dyrektor powołuje komisję w składzie: dwóch nauczycieli uczących w tej klasie.

§ 42.

 1. Ocenianie zachowania uczniów w klasach IV – VI odbywa się według kryteriów:
  1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
   1. wzorowo spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem
    do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku;
   2. wyróżnia się kulturą osobistą;
   3. wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
   4. dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku
    i ogólnie przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych, takich jak:
    1 września, 11 listopada, szkolna wigilia, 3 maja i zakończenie roku szkolnego, nosi strój galowy;
   5. systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień wszystkich nieobecności zgodnie z obowiązującym w szkole trybem;
   6.    nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; w półroczu ma nie więcej niż trzy usprawiedliwione spóźnienia;
   7. dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności – ma osiągnięcia szkolne
     i pozaszkolne;
   8. szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
   9. dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;
   10. nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;
   11. nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów;
   12.     pozytywnie angażuje się w akcje społeczne.
  2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
   1. bardzo dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku;
   2.  wyróżnia się kulturą osobistą;
   3. chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
   4. dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku
    i ogólnie przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy;
   5. systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień wszystkich nieobecności zgodnie z obowiązującym w szkole trybem;
   6. nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; w półroczu ma nie więcej niż cztery usprawiedliwione spóźnienia;
   7. szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
   8. dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;
   9. nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;
   10. nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów;
   11. pozytywnie angażuje się w akcje społeczne.
  3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
   1.   dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne;
   2.   cechuje go kultura osobista;
   3. dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku
    i ogólnie przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy;
   4. szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
   5. dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;
   6. nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;
   7. nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek;
   8. w półroczu nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 6 razy;
   9. w ciągu półroczu otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu;
   10. wykazuje chęć współpracy z wychowawcą.
  4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 1. przeważnie przestrzega regulaminu szkoły, a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek;
 2. dba o swoje zdrowie i higienę osobista;
 3. czasami spóźnia się na lekcje (ma w półroczu nie więcej niż 8 spóźnień, w tym co najmniej 4 usprawiedliwione);
 4. ma nie więcej niż 8 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w półroczu;
 5. stara się wyrażać się w sposób kulturalny i nie używać wulgaryzmów;
 6. stosuje ogólnie przyjęte normy zachowań;
 7. stara się dbać o mienie swoje, kolegów oraz szkoły;
 8. stara się nie uczestniczyć w konfliktach.
  1. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
   1. nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;
   2. nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę;
   3. ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;
   4. nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą;
   5. w półroczu spóźniał się na zajęcia więcej niż 10 razy;
   6. w półroczu ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności;
   7. wdaje się w bójki i konflikty, często je prowokuje;
   8. niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów.
   9. ulega nałogom i namawia do nich innych;
   10. nie reaguje należycie na stosowane wobec niego środki zaradcze.
  2. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 1. nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;
 2. nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad    właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę;
 3. ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;
 4. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób 
  i środowiska;
 5. bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach;
 6. dewastuje mienie kolegów, szkolne i społeczne;
 7. ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności;
 8. działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce;
 9. pozostaje lub może pozostawać pod opieką kuratora sądowego lub  nadzorem policyjnym;
 10. nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.

 

§ 43.

 1. Na czternaście dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania.
 2. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości
  o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie do Dyrektora szkoły wniosek
  o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie
  i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 3. Uczeń lub jego rodzic mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania  o jedną wyżej.
 4. Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie w zespole nauczycieli uczących w danej klasie analizuje zachowanie ucznia
  w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.
 5. Zespół nauczycieli, o którym mowa w ust. 4, analizuje również zgodność wystawienia przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje Dyrektora szkoły.
 6. Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca klasy i informuje o niej ucznia i jego rodziców.

 

ROZDZAIAŁ XI.  EGZAMINY KLASYFIKACYJNE I EGZAMINY POPRAWKOWE

§ 44.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzaminy klasyfikacyjne na wniosek zgłoszony do dyrektora szkoły najpóźniej do dnia zebrania rady pedagogicznej.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
  lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Przed podjęciem decyzji członkowie rady zasięgają opinii nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, z których mają odbyć się egzaminy.
 4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć komputerowych
  i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, egzamin odbywa się nie później niż w przeddzień zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w egzaminie w wyznaczonym terminie, dyrektor uzgadnia inny termin nie później niż do ostatniego dnia danego roku szkolnego.
 8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w §45, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych i nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 9. Dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych,
   z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;
 3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 45.

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów, może zdawać z nich egzaminy poprawkowe.

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, z zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w składzie:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, może być zwolniony z udziału pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  3. termin egzaminu poprawkowego;
  4. imię i nazwisko ucznia;
  5. zadania egzaminacyjne;
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez  dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego otrzymać, za zgodą rady pedagogicznej, promocję do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 1. Przed podjęciem decyzji członkowie rady pedagogicznej zasięgają opinii nauczyciela uczącego tego przedmiotu i wychowawcy klasy w zakresie możliwości edukacyjnych ucznia.

 

ROZDZIAŁ  XII.  TRYB ODWOŁAWCZY OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH USTALONYCH NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA

§ 46.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczne oceny klasyfikacyjne zostały ustalone niezgodnie
  z przepisami prawa Dyrektor szkoły powołuje komisję do ponownego ustalenia ocen.

 

 1. W przypadku zajęć edukacyjnych Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż
  w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się
  z uczniem i jego rodzicami.

 

 

 

 1. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, może być zwolniony z udziały w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
  W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 

 1. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

 1. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania sprawdzające;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić w do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora.

 

 

 

 

§ 47.

 1. Do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia Dyrektor powołuje komisję w składzie:
 1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2. wychowawca oddziału;
 3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 5. przedstawiciel rady rodziców.
 1. Ustalona przez komisję, w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego), roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 2. Z posiedzenia komisji do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 2. termin posiedzenia komisji;
 3. imię i nazwisko ucznia;
 4. wynik głosowania;
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Protokół z posiedzenia komisji do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania stanowi załączniki do arkusza ocen ucznia.

 

ROZDZIAŁ XIII.    DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA OCENIANIA I SPOSÓB JEJ UDOSTĘPNIANIA
DO WGLĄDU

§ 48.

 1. Ocenianie uczniów jest dokumentowane:
 1. w dziennikach zajęć lekcyjnych (forma papierowa lub/i elektroniczna);
 2. w arkuszach ocen;
 3. w zeszycie uwag i pochwał dotyczących zachowania ucznia;
 4. w arkuszach pomocniczych prowadzonych w związku z zasięganiem opinii nauczycieli w sprawie klasyfikacyjnych ocen zachowania uczniów;
 5. za pomocą sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniów;
 6. w analizach ze sprawdzianów i testów kompetencji uczniów;
 7. w informacjach o wynikach sprawdzianu;
 8. w dokumentacji egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
 9. w dokumentacji sprawdzianu wiadomości i umiejętności przeprowadzonym w trybie ubiegania się o wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych;
 10. w protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 11. w protokołach z prac komisji powołanej w trybie ubiegania się o wyższą
  od przewidywanej roczną oceną klasyfikacyjną zachowania;
 12. w protokołach zebrań rady pedagogicznej i zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale i zespołach przedmiotowych.

 

 1. Wersja papierowa dziennika jest udostępniana do wglądu uczniom i rodzicom na  ich wniosek przez wychowawcę klasy, w zakresie dotyczącym danego ucznia, od dnia jej wytworzenia:
 1. do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia.
 2. po zakończeniu zajęć dydaktycznych jedynie na pisemny wniosek rodzica
  do Dyrektora szkoły i wyznaczeniu terminu w ostatnim tygodniu roku szkolnego.
 1. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 3, 4, 7, jest udostępniana do wglądu uczniom
  i rodzicom podczas zebrań lub spotkań z rodzicami  przez wychowawcę klasy,
   w zakresie dotyczącym danego ucznia, lub na wniosek rodziców od dnia jej wytworzenia, do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia.
 2. Dokumentacja , o której mowa w pkt. 8, 9, 10, 11, jest udostępniana do wglądu uczniom i rodzicom na ich wniosek, przez przewodniczących komisji od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia.
 3. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6, 12, jest udostępniana do wglądu uczniom
  i rodzicom na ich wniosek przez dyrektora od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia. Z dokumentów wymienionych w pkt. 6 i 12 dyrektor  sporządza wyciąg dotyczący danego ucznia.

 

 

 

§ 49.

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne:
 1. uczniom, w trakcie zajęć lekcyjnych w terminie nie później niż 7 dni roboczych od dnia oddania pracy do sprawdzenia;
 2. rodzicom, w trakcie zebrań i spotkań z rodzicami, zgodnie z ustalanym harmonogramem lub w innym terminie, po uprzednim umówieniu się;
 3. do wglądu do domu, po wcześniejszym pisemnym wniosku rodzica.

 

 1. W przypadku braku możliwości udostępnienia sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej ucznia przez nauczyciela, który pracę sprawdził i ocenił, zadanie to realizuje wychowawca klasy w sposób określony w § 50 pkt 1

 

 1. Ustalone oceny z prac pisemnych są uzasadnione przez nauczyciela pisemnie na pracy ucznia. Oceny ustalone w zeszycie przedmiotowym lub w materiałach ćwiczeniowych nauczyciel uzasadnia ustnie uczniowi i rodzicom na ich wniosek, nie później niż do 7 dni roboczych od dnia poinformowania ucznia o ustalonej ocenie.

 

 1.  O ustalonych ocenach z innych form oceniania uczeń jest informowany ustnie bezpośrednio po ustaleniu oceny wraz z jej uzasadnieniem przez danego nauczyciela,
  a rodzice, na ich wniosek w formie ustnej, nie później niż do 7 dni od dnia ustalenia oceny lub pozyskaniu informacji o jej wystawieniu.

 

 1.  Wykazy ocen bieżących, śródrocznych, klasyfikacyjnych i przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych rodzice otrzymują  od wychowawcy na zebraniach i spotkaniach
  z rodzicami zgodnie z ustalonym harmonogramem a w przypadku ich nieobecności
  na zebraniach zostają im przekazane za pośrednictwem dziecka do domu.

 

ROZDZIAŁ XIV.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 50.

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Regulaminy określające działalność organów Szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.

 

 

§ 51.

 Szkoła może posiadać własny sztandar, logo, godło, imię oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 52.

 Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 53.

 Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna.

 

 

 

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii na rok szkolny 2016/2017 https://www.flipsnack.com/nauczyciel1238/plan-pracy-szkoly-podstawowej-w-oldakach-polonii.html?p=8

Aenean phasellus varius nunc tortor suscipit ac posuere.