Szkoła

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii
 
07-305 Andrzejewo
Ołdaki-Polonia
telefon: 86-271-70-48, fax: 86-271-70-48

PROCEDURY

przychodzenia, wychodzenia oraz przebywania uczniów  w Szkole Podstawowej w Ołdakach Polonii

1.Od 25 maja 2020r. uczniowie klas I-III będą mogli brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

2. Od 25 maja 2020r. umożliwione będą konsultacje z nauczycielami dla ósmoklasistów, a od 1 czerwca 2020r. dla wszystkich uczniów uczęszczających do klas IV- VII.

3. Z zajęć mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczeń nie może korzystać z konsultacji ani zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

5. Uczniów klas I-III do szkoły przyprowadzają lub odbierają tylko osoby zdrowe, zachowując odpowiednie środki ostrożności ( zachowanie odległości min. 2 metrów, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. Do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

7. Uczniowie w drodze do i ze szkoły korzystają z osłony ust i nosa oraz zachowują dystans społeczny.

8. Przy wejściu do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce. W razie przeciwskazań zdrowotnych  do stosowania środków do dezynfekcji myje ręce w łazience.

9. Uczeń, przebywając w szatni, powinien zachować dystans społeczny i opuścić ją niezwłocznie po zmianie obuwia.

10. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, np.: pluszaków.

11. Odległość między ławkami w sali wynosi 1,5 metra (1 uczeń – 1 ławka).

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

13. Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem, nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, unika dotykania oczu, nosa, ust oraz w odpowiedni sposób zasłania twarz podczas kichania czy kasłania.

14. Przebywając na terenie szkoły, korytarzach, w łazienkach, uczeń powinien unikać większych skupisk.

15. Korzystając z biblioteki szkolnej, uczeń zobowiązany jest do przestrzegania następującej zasady: - książki podaje i odbiera bibliotekarz, uczeń może poruszać się tylko w wyznaczonym miejscu.

16. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby, uczeń zostanie odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu, gdzie zostanie dokonany pomiar temperatury jego ciała, po czym niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

17. Wymaganą  zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia należy bezwzględnie podpisać w pierwszym dniu przyjścia ucznia do szkoły.

 

 

 

 

 

Aenean phasellus varius nunc tortor suscipit ac posuere.