Szkoła

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii
 
07-305 Andrzejewo
Ołdaki-Polonia
telefon: 86-271-70-48, fax: 86-271-70-48

Międzyszkolny Konkurs Ogólnowiedzowy

 

„Mądra Główka” 2018  

Cele konkursu:

 • pogłębienie wiadomości o Polsce; 
 • poznanie piękna ziemi ojczystej;
 •  przybliżenie aspektów geograficznych, przyrodniczych i kulturoznawczych Polski;
 •  kształtowanie poczucia jedności narodowej i szacunku do symboli narodowych;
 •  zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem wiedzy o Polsce;
 •  stworzenie uczniom możliwości „sprawdzenia się” w rywalizacji z innymi;
 •  rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
 • wyłanianie talentów.

REGULAMIN KONKURSU OGÓLNOWIEDZOWEGO – WIEM WSZYSTKO O POLSCE

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. III i kl. V- VI szkoły podstawowej.
 2. Obejmuje wiadomości z zakresu wiedzy polonistycznej, przyrodniczej, historycznej, muzycznej i plastycznej, przewidziane programem nauczania poszczególnych klas.

3. Zestaw pytań i zagadnień dla obu grup wiekowych został podany w załącznikach (załącznik - zestaw zagadnień przeznaczonych dla klasy III; załącznik 2 – zestaw zagadnień dla klasy V i VI).

 1. W konkursie bierze udział po 3 uczestników w poszczególnej grupie wiekowej z każdej szkoły, wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych.
 2. Do konkursu każdy z uczestników przystępuje indywidualnie, wypełniając test jednokrotnego wyboru.
 3. Test dla uczestników młodszej grupy zawierać będzie 30 pytań, natomiast dla  starszej grupy wiekowej 50 pytań dotyczących widomości
  z zagadnień podanych w załączniku 1 (klasa III) i w załączniku 2 (klasa V, VI).
 1. O uzyskanym przez uczestnika miejscu decyduje liczba zdobytych przez niego punktów, za  każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje
  1 punkt.

8.  Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom, zwycięzcy dyplom i nagrodę rzeczową.

  9.  Termin konkursu:   17 maja 2018r., godz.9  00 .

 10. Zgłoszenia, lista uczestników -  drogą elektroniczną do 14 maja  
e-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

W zgłoszeniu należy podać imię nazwisko uczestnika, klasę, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

11. Kontakt telefoniczny: 86 271 70 48

12. Osoby odpowiedzialne: Wioletta Muszyńska, Beata Stencel

Załącznik 1 - Zagadnienia dla klasy III

 • Symbole Polski.
 • Władza w Polsce.
 • Znani Polacy.
 • Polskie legendy (Wars i Sawa, Legenda o Poznańskich Koziołkach, Legenda o Czechu, Lechu i Rusie, Legenda o hejnale mariackim).
 • Mapa Polski, kierunki na mapie.
 • Najważniejsze miasta Polski.
 • Sąsiedzi Polski.
 • Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 

 

Załącznik 2 - Zagadnienia dla klas V- VI

Język polski

 • Henryk Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”
 • Kornel Makuszyński „Szatan z siódmej klasy”
 • Dorota Terakowska „Władca Lewawu”
 • Odmienne i nieodmienne części mowy
 • Środki stylistyczne, terminy literackie.
 • Pisownia wyrazów wielką literą, pisownia wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”

 

Historia

 • Polska moją ojczyzną
 • Początki państwa polskiego
 • Od I wojny światowej do niepodległości

Przyroda

 • Chrońmy przyrodę ojczystą, parki narodowe i rezerwaty
 • Krajobrazy Polski i Europy
 • Sąsiedzi Polski
 • Największe miasta Polski

Muzyka

 • Hymny i pieśni patriotyczne
 • Wielcy polscy kompozytorzy
 • Folklor. Tańce polskie

Plastyka

 • Wielcy malarze polscy: Jan Matejko, Stanisław Wyspiański

Międzyszkolny konkurs na prezentację multimedialną

pod tytułem: Tę książkę warto przeczytać

 

 

Cele konkursu:

•         Popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów;

•         Promowanie autorów literatury;

•         Doskonalenie technik czytania oraz rozwój wyobraźni;

•         Wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań uczniów;

•         Rozwinięcie umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych;

•         Rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów do opracowania prezentacji multimedialnej.

Organizator:

 

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych z Gminy Andrzejewo

Warunki udziału:

Warunkiem udziału jest wykonanie i dostarczenie na płycie CD lub DVD do siedziby Organizatora prezentacji multimedialnej do 13 maja 2016 r.

Szkoły mogą dostarczyć po 3 prace. Prace należy składać na płycie CD lub DVD. Zarówno CD jak i DVD powinny być podpisane (imię, nazwisko, klasa, szkoła).

 

Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię.

W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.

 

Kryteria oceny prac konkursowych:

 

Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:

1.  Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji.

2.  Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.

3.  Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

Zasady przyznawania nagród:

•         O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

•         Komisję powołuje Organizator.

•         Decyzja Komisji  jest ostateczna i nieodwołalna.

•         O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.

•         Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

 

Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły:spigoldaki.andrzejewo.pl

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu i do celów promocyjnych.

 

 

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. (Jan Paweł II)Znalezione obrazy dla zapytania mądra sowa rysunek

 

 

                                                                       

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji

                      Międzyszkolnego Konkursu Ogólnowiedzowego  „Mądra Główka”

 organizowanego dla szkół podstawowych z terenu Gminy Andrzejewo,

który odbędzie się   8 maja 2015 roku o godzinie 10.00.

 

Celem konkursu jest rozpropagowanie wśród uczniów zasady zdrowej rywalizacji oraz nawyku systematycznego uczenia  się wiedzy poprzez motywowanie uczniów  do wszechstronnego rozwoju i pełnego wykorzystywania własnych talentów, zainteresowań, zdolności i możliwości intelektualnych.

REGULAMIN KONKURSU OGÓLNOWIEDZOWEGO

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. III i kl. V- VI szkoły podstawowej.
 2. Obejmuje wiadomości z zakresu wiedzy polonistycznej, matematycznej, informatycznej, przyrodniczej, historycznej, technicznej, muzycznej i plastycznej, przewidziane programem nauczania poszczególnych klas.

3. Zestaw pytań i zagadnień dla obu grup wiekowych został podany w załącznikach (załącznik - zestaw zagadnień przeznaczonych dla klasy III; załącznik 2 – zestaw zagadnień dla klasy V i VI).

 1. W konkursie bierze udział po 3 uczestników w poszczególnej grupie wiekowej
  z każdej szkoły, wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych.
 2. Do konkursu każdy z uczestników przystępuje indywidualnie, wypełniając test jednokrotnego wyboru.
 3. Test dla uczestników młodszej i starszej grupy wiekowej zawierać będzie 50 pytań dotyczących widomości z zagadnień podanych w załączniku 1 (klasa III) i w załączniku 2 (klasa V, VI).
 1. O uzyskanym przez uczestnika miejscu decyduje liczba zdobytych przez niego

punktów, za  każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.

8.  Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom, zwycięzcy dyplom i nagrodę rzeczową.

  9.  Termin konkursu:    8 maja 2015r., godz.10  00 .

 10. Zgłoszenia, lista uczestników -  drogą elektroniczną do   4 maja 2015 r.
e-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . W zgłoszeniu należy podać imię nazwisko uczestnika, klasę, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

11. Kontakt telefoniczny: 86 271 70 48

12. Osoba odpowiedzialna: Wioletta Muszyńska

 Zagadnienia dla klasy III

Edukacja matematyczna:

 • Działania na liczbach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie;
 • Proste zadania tekstowe;
 • Geometria: wielokąty, odcinki, linie prostopadłe, linie równoległe;
 • Obliczenia zegarowe, obliczenia kalendarzowe, jednostki miary, wagi, odczytywanie wskazań termometru.

Edukacja polonistyczna:

 • Głoska, litera, samogłoski, spółgłoski;
 • alfabet;
 • Rodzaje zdań;
 • Rzeczownik, czasownik, przymiotnik;
 • Pisownia wyrazów z ó – u, rz – ż, h- ch;
 • Czytanie ze zrozumieniem.

Edukacja przyrodnicza:

 • Zmiany zachodzące w przyrodzie;
 • Zwierzęta dzikie i hodowlane;
 • W parku i w lesie;
 • W ogrodzie, sadzie i na łące;
 • Doświadczenia przyrodnicze i umiejętności praktyczne.

 Zagadnienia dla klas V- VI

Język polski

 • Mark Twain „Przygody Tomka Sawyera”;
 • Carlo Collodi „Pinokio”;
 • Pisownia z przeczeniem „nie”, pisownia zakończeń: -i. –ii, -ji, pisownia wyrazów wielką literą;
 • Części zdania;
 • Odmienne części mowy  i nieodmienne części mowy;
 • Środki stylistyczne, terminy literackie.

Historia

 • W starożytnej Grecji;
 • Polska Piastów;
 • Pod rządami dynastii Jagiellonów.

Przyroda

 • Właściwości substancji;
 • Krajobrazy Ziemi: tajga, tundra, pustynia lodowa, las równikowy, pustynia, sawanna, krajobraz śródziemnomorski, stepowy, lasów liściastych;
 • Chrońmy przyrodę ojczystą.

Matematyka

 • Liczby naturalne i działania;
 • Cechy podzielności liczb;
 • Figury geometryczne, pola figur.

Muzyka

 • Instrumenty muzyczne;
 • Wartości rytmiczne i ich podział.

Zajęcia techniczne

 • Zagadnienia komunikacyjne zawarte w programie nauczania klas IV – VI.

Zajęcia informatyczne

 • Aplikacje użytkowe;
 • Korzystanie z Internetu.

Plastyka

 • Zagadnienia plastyczne zawarte w programie nauczania plastyki w klasach IV –VI.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

1. Organizator:

Organizatorem Gminnego Konkursu Języka Angielskiego jest Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii.

 

2. Cele konkursu:

 • doskonalenie znajomości języka angielskiego,
 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
 • popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych,
 • lepsze przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego,
 • pogłębianie  współpracy między szkołami na terenie gminy.

 

3. Uczestnicy:

 Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych  z terenu Gminy Andrzejewo.

Jedną szkołę reprezentować może nie więcej niż pięciu uczniów.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają na adres mailowy szkoły This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 9 marca 2015r.

 

4. Zasady przebiegu konkursu:

Konkurs odbędzie się dnia  18 marca o godzinie 9.00  w Szkole Podstawowej

w Ołdakach Polonii.

 

5. Zakres programowy:

Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczyciela języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii. Zadania konkursowe obejmować będą materiał zawarty

w podstawie programowej z języka angielskiego dla klas IV-VI.

Zadania sprawdzać będą wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • gramatyki,
 • słownictwa,
 • rozumienia tekstu czytanego,
 • rozumienie tekstu słuchanego.

 

6. Nagrody:

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

7. Jury:

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja powołana przez organizatora konkursu.

8. Postanowienia końcowe:

Wszelkich informacji udziela nauczyciel języka angielskiego p. Paweł Banasik.

( Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kom. (790429777).

                                                         

                                                                                            

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ O CHARAKTERZE

EDUKACYJNO-INFORMACYJNYM POD HASŁEM

                                                                              STOP PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE                                                 

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii                                                        

CELE KONKURSU:

 • Uwrażliwienie młodzieży, a także całego społeczeństwa na problem przemocy i agresji w szkole.
 • Zaangażowanie młodych ludzi w przeciwdziałanie przemocy w szkole.
 • Upowszechnienie zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej.
 • Uwrażliwienie młodego człowieka na specyfikę problemu, związaną
  z możliwymi poważnymi konsekwencjami tego typu działań zarówno dla ofiar jak i sprawców.
 • Popularyzowanie wśród uczniów Technologii Informacyjnej.
 • Wykorzystanie multimediów w celach edukacyjnych.
 • Kształtowanie twórczej i otwartej postawy oraz kreatywności.

PRZEDMIOT KONKURSU:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej, która w swojej treści propaguje życie szkolne bez przemocy i piętnuje zjawisko przemocy i agresji w szkole.
 • Prezentacja powinien być wykonana w programie Power Point. Prezentacja nie może naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

 

WARUNKI UDZIAŁU:

 • Warunkiem udziału jest wykonanie i dostarczenie na płycie CD/DVD
   do siedziby Organizatora ( Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii,
  07-305 Andrzejewo) prezentacji multimedialnej  do 20 marca 2015 r.
 • Szkoła może dostarczyć 3 prace.
 • Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Power Point.
  Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię.
 • Prezentacja  powinna zawierać od 15 slajdów do 25 slajdów, w tym:

- slajd tytułowy;

- przedostatni slajd zawierający źródła, z których korzystano przy tworzeniu prezentacji;

- ostatni slajd zawierający imię i nazwisko wykonawcy prezentacji, szkołę i klasę.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

 • Prace będą oceniane pod względem merytorycznym i artystycznym.
 • Kryteriami oceny będą:
 1. zgodność prezentacji z założeniami konkursu,
 2. oryginalność, pomysłowość w formie i zawartej treści,
 3. dobór środków i techniki,
 4. wartość merytoryczna i walory edukacyjne.

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
 • Komisję powołuje Organizator.
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najlepszych prac.

NAGRODY

 • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓD

 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 27 marca 2015 r.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora http://spigoldaki.andrzejewo.pl.
 • Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą do szkół biorących udział
  w konkursie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prezentacji w działaniach profilaktycznych, kopiowania oraz publikowania w środkach masowego przekazu. Nadsyłając prezentację na konkurs autor zgadza się na jej upowszechnianie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły
 • Prezentacje nadesłane po terminie oraz niespełniające wymogów regulaminowych zostaną zdyskwalifikowane.
 • Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
 • Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły: http://spigoldaki.andrzejewo.pl.
 • Szczegółowych informacji udziela:Wioletta Muszyńska
 • Tel. 862717048

REGULAMIN KONKURSU                                            

NA STROIK BOŻONARODZENIOWY                                           

1.ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu pt. „STROIK BOŻONARODZENIOWY" jest Samorząd Uczniowski

2. CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:

- edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,

- kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,

- rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci, na bazie tradycji ludowej,

- kształtowanie wyobraźni plastycznej,

- rozwijanie zdolności manualnych.

3. TECHNIKI WYKONANIA

Stroiki mogą być tradycyjne - wykonane z naturalnych materiałów, takich jak: orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, sztuczne igliwie, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, opłatka, nici, masy solnej, modeliny, słomy, siana, zboża, drewna, zasuszonych roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie (np. bombki). Mogą również pojawić się oryginalne stroiki w stylu awangardowym.

Stroiki powinny być funkcjonalne, czyli takie którymi można udekorować świąteczny stół.

Kryterium wyróżniania prac konkursowych będzie pomysłowość i odzwierciedlenie tematu konkursu.

4. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych:                                                                                                                                     

 • Dzieci z oddziału przedszkolnego
 • Klasy I -III
 • Klasy IV - VI

5. Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Każdą pracę należy podpisać, tj. podać : imię i nazwisko dziecka, klasę. Stroiki należy dostarczyć do dnia 10 XII 2014r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6. Komisja konkursowa

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora,

2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

3. Jury będzie zwracało uwagę na:

- oryginalność kompozycji,

- brak elementów gotowych,                                                                                                                                       

- estetykę wykonania,                                                                                                                

- kolorystykę,

- wykorzystanie materiałów naturalnych,

- wkład pracy.

4. Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w Konkursie.

KONKURS KLASA ROKU 2015/2016

Cele:

 • Uaktywnienie i integracja środowiska uczniowskiego.
 • Wyrobienie postawy odpowiedzialności za poczynania własne oraz zespołu klasowego.
 • Umożliwienie jednostkom uzdolnionym wykazania się w obranej przez siebie dziedzinie.

Zasady:

 1. W konkursie biorą udział klasy IV-VI.
 2. Punktowaniu podlegać będą:
 •  Osiągnięcia klasy i ich reprezentantów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych;
 • Udział w kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych;
 •  Średnia ocen uzyskanych przez klasy za pierwszy semestr i średnia ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego;
 • Śródroczna i roczna frekwencja klasy;
 • Średnia klasowa wypożyczonych i przeczytanych książek zarówno na I półrocze, jak i na koniec roku szkolnego;
 •  Liczba ocen celujących zdobytych przez poszczególnych uczniów z różnych przedmiotów w ciągu roku szkolnego (suma ocen celujących w klasie).
 1. Ogłoszenie wyników nastąpi:
 • wynik wstępny: styczeń 2016 r.
 •  wynik końcowy: czerwiec 2016 r.
 • ZASADY  I  KRYTERIA  PRZYZNAWANIA  ODZNAKI

  PILNEGO  UCZNIA  W  KLASACH  I-III

  TARCZA  BRĄZOWA,  SREBRNA,  ZŁOTA

   

 • „Tarczę” (brązową, srebrną, złotą) może otrzymać uczeń, który podczas zajęć szkolnych, a także poza szkołą:
  1. kulturalnie i z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły i innych osób dorosłych, a także do koleżanek i kolegów;
  2. potrafi opanowywać negatywne emocje (gniew, kłótliwość, złość, agresja itp.);
  3. prezentuje pozytywny stosunek do wykonywanych zadań ( inicjatywa, odpowiedzialność, wytrwałość, aktywność, itp.);
  4. zgodnie współpracuje w grupie rówieśniczej, spontanicznie i chętnie wspiera uczniów potrzebujących pomocy;
  5. przestrzega przyjętych norm i umów – jest punktualny, obowiązkowy, sumienny, systematyczny, troszczy się o mienie szkolne i prywatne.
 • Wychowawca klasy w okresie całego roku szkolnego, co miesiąc, przydziela uczniowi maksymalnie 5 punktów (za 1a, b, c, d, e – max  po 1 pkt.)

Uczeń może otrzymać odznakę uzyskawszy 45-50 punktów w ciągu roku szkolnego.

Wychowawca typując kandydata może zasięgnąć opinii u innych pracowników szkoły oraz u przedstawicieli samorządu klasowego.

Ostateczną decyzję o przyznaniu odznaki podejmuje Rada Pedagogiczna

 1. Kolejność przyznawania odznak.
 1. Obowiązuje kolejność przyznawania odznak : Tarcza Brązowa, Tarcza Srebrna,  Tarcza Złota.
 2. Uczeń pierwszej klasy może otrzymać Brązową Tarczę, uczeń drugiej klasy może otrzymać Srebrną Tarczę, absolwent klasy trzeciej zostanie wyróżniony Złotą Tarczą.
 1. Wręczenie odznak wzorowego ucznia –Tarczy Brązowej, Tarczy Srebrnej, Tarczy Złotej odbywa się podczas uroczystości zakończenia danego roku szkolnego.

 

 • ZASADY  I  KRYTERIA  PRZYZNAWANIA  ODZNAKI

 • PILNEGO  UCZNIA  W  KLASACH  IV - VI

  SREBRNA,  ZŁOTA ODZNAKA PILNEGO UCZNIA

   

  „BRĄZOWĄ ODZNAKĘ PILNEGO UCZNIA”, „SREBRNĄ ODZNAKĘ PILNEGO UCZNIA” i „ZŁOTĄ ODZNAKĘ PILNEGO UCZNIA” otrzymują uczniowie klas IV – VI, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i zajmują punktowane miejsca w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i sportowych. Ich postawa moralna i kultura osobista stanowi wzór do naśladowania i przynosi zaszczyt szkole.

   

  I ZASADY OGÓLNE

   

  1. „BRĄZOWĄ ODZNAKĘ PILNEGO UCZNIA” , „SREBRNĄ ODZNAKĘ PILNEGO UCZNIA”,  „ZŁOTĄ ODZNAKĘ PILNEGO UCZNIA”   przyznaje się uczniom klas IV – VI na zakończenie roku szkolnego.

   

  2. Odznaki   przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy na końcoworocznym posiedzeniu klasyfikacyjnym.

   

  4. Odznaka jest wręczana w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego.

   

  5. Od decyzji Rady Pedagogicznej nie przysługuje odwołanie.

   

  II ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNAKI

  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

   

  1. „BRĄZOWA ODZNAKA PILNEGO UCZNIA” przyznawana jest uczniom klasy IV „SREBRNA ODZNAKA PILNEGO UCZNIA”  –przyznawana jest uczniom klasy  V, natomiast  „ZŁOTA  ODZNAKA  PILNEGO UCZNIA” przyznawana jest uczniom klas VI  za spełnienie następujących kryteriów:

  a) ocena wzorowa z zachowania za I i II semestr w danym roku szkolnym,

   

  b) oceny celujące, bardzo dobre i dobre, dające na świadectwie średnią ocen 4,8 i więcej,

   

  c) indywidualne nagrody i wyróżnienia konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim w danym roku szkolnym,

   

  d) indywidualne lub zespołowe nagrody i wyróżnienia w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim w danym roku szkolnym,

   

  e) indywidualne lub zespołowe nagrody i wyróżnienia w przeglądach artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim w danym roku szkolnym,

   

  f) efektywna działalność w organizacjach szkolnych potwierdzona przez opiekuna.

   

Punktacja konkursu „UCZEŃ ROKU”

 

Ocena celująca poszczególnych przedmiotów w ciągu roku szkolnego

3 pkt.

Ocena celująca na półrocze

6 pkt.

Średnia z ocen na I półrocze

 

Średnia z ocen na II półrocze

 

Ocena wzorowa z zachowania

3 pkt.

Ocena bardzo dobra z zachowania

2 pkt.

Ocena dobra z zachowania

1 pkt.

Udział w konkursie na szczeblu szkolnym

1 pkt.

I miejsce w konkursie na szczeblu szkolnym

5 pkt.

II miejsce w konkursie na szczeblu szkolnym

4 pkt.

III miejsce w konkursie na szczeblu szkolnym

3 pkt.

IV miejsce lub wyróżnienie w konkursie na szczeblu szkolnym

2 pkt.

Udział w konkursie na szczeblu gminnym

2 pkt.

I miejsce w konkursie na szczeblu gminnym

6 pkt.

II miejsce w konkursie na szczeblu gminnym

5 pkt.

III miejsce w konkursie na szczeblu gminnym

4 pkt.

IV miejsce lub wyróżnienie w konkursie na szczeblu gminnym

3 pkt.

Udział w konkursie na szczeblu powiatowym

3 pkt.

I miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym

7 pkt.

II miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym

6 pkt.

III miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym

5 pkt.

IV miejsce lub wyróżnienie w konkursie na szczeblu powiatowym

4 pkt.

Udział w części artystycznej

1 pkt.

Wykonanie gazetki klasowej

1 pkt.

Praca na rzecz Samorządu Uczniowskiego

2 pkt.

 

Uwaga!

Każda negatywna uwaga, zapisana w zeszycie uwag

lub dzienniku lekcyjnym , obniża ogólną punktację

o 1 punkt.

 

 


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO  - TECHNICZNEGO NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ 2015 r.

Uczestnicy konkursu: dwie  grupy wiekowe

 • Dzieci z oddziału przedszkolnego,  uczniowie klas I - III;
 • Uczniowie klas IV-VI.

Cel  konkursu:

 • przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycjami Świąt Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 • prezentacja talentów plastycznych i technicznych

Temat konkursu: ozdoba choinkowa

Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać z trwałych materiałów 1 ozdobę choinkową. Prace należy opatrzyć czytelną metryczką (imię, nazwisko, klasa) umieszczoną w widocznym miejscu.

Warunki konkursu:

       Prace powinny spełniać wszystkie „normy” choinkowe,  tzn.

 • być lekkie,
 • dekoracyjne,
 • posiadać odpowiednie zawieszenie,
 •  dać się zawiesić na choince.

Termin składania prac:                                          

 • Do 15 grudnia br. do p. Wioletty Muszyńskiej                                                                                               

Ocena prac:

 • trwałość,
 • nawiązanie do tradycji świątecznej,
 • staranność wykonania,
 • wrażenia artystyczne.

Uwaga !  Prace przechodzą na własność organizatora

 

Regulamin Szkolnego Konkursu
„Św. Mikołaj”

Organizator: biblioteka szkolna  

Adresaci konkursu: Uczniowie klas I – VI i oddziału przedszkolnego

Cele konkursu:

 •  Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z mikołajkami;
 •  Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia obrzędowości ludowej;
 • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci;
 •  Przekaz wartości i tradycji ludowej.

 Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu ma być wykonany własnoręcznie,  w formie przestrzennej MIKOŁAJ, przykładowo z: masy solnej, gliny, plasteliny,  papieru marche, ciasta, surowców wtórnych

Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie tradycyjnego Św. Mikołaja. Technika wykonania dowolna z uwzględnieniem materiałów trwałych.

Kategorie wiekowe:

Mikołaje oceniane będą w dwóch  kategoriach wiekowych:

 • Grupa  dzieci z klas 0 -III 
 • Grupa dzieci z klas IV –VI.

Kryteria oceny prac:

Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. Organizatorzy aktywnie uczestniczą w pracach Komisji.

Oceniając prace,  jury będzie brało pod uwagę:

- Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu;

- Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych;

- Wielkość i bogactwo użytych materiałów;

- Estetykę wykonania pracy.

Miejsce i termin składanie prac:

 • Szkoła Podstawowa  w Ołdakach Polonii
 • Termin do 1 grudnia 2016 r.

 Rozstrzygnięcie konkursu:  6 grudnia 2016 r.

Prace konkursowe nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.   Po rozstrzygnięciu konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, a następnie zostaną przekazane na kiermasz.

                                                                                  Regulamin Międzyszkolnego Konkursu           
„Ozdoba na wielkanocny stół”

Patronat                

Wójt Gminy Andrzejewo Michał Rutkowski

Organizator: Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii. 

Adresaci konkursu: Uczniowie szkół podstawowych

z gminy Andrzejewo. 

Cele konkursu:

 •  Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji

i zwyczajów związanych z Wielkanocą;

 •  Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia obrzędowości
  ludowej;
 • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci;
 •  Przekaz wartości i tradycji ludowej.

 Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu ma być wykonana własnoręcznie,  w formie przestrzennej ozdoba, którą można umieścić na wielkanocnym stole,  przykładowo zajączek, koszyczek wielkanocny, kurczak wielkanocny itp. Ozdoby można wykonać np.  z masy solnej, gliny, plasteliny,  papieru marche, ciasta, surowców wtórnych itp.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie tradycyjnej świątecznej ozdoby na wielkanocny stół. Technika wykonania dowolna z uwzględnieniem materiałów trwałych.

Kategorie wiekowe:

Ozdoby wielkanocne oceniane będą w dwóch  kategoriach wiekowych:

 • Grupa  dzieci z klas 0 -III  
 • Grupa dzieci z klas IV –VI.

Ocena prac:

 • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności:
  - gotowe ozdoby wielkanocne,
  - wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych,
 • Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.

Kryteria oceny prac:

Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. Organizatorzy aktywnie uczestniczą w pracach Komisji.

Oceniając prace,  jury będzie brało pod uwagę:

- Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu;

- Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych;

- Wielkość i bogactwo użytych materiałów;

- Estetykę wykonania pracy.

 Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do pracy zawierające następujące informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • szkoła, klasa

Miejsce i termin składanie prac:

 • Szkoła Podstawowa  w Ołdakach Polonii
 • Termin do 3  kwietnia 2017 r.
 • W konkursie biorą udział  po cztery prace z poszczególnych kategorii wiekowych, wybrane w konkursie szkolnym.

 Rozstrzygnięcie konkursu: do 7 kwietnia 2017 r.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej SP w Ołdakach Polonii – www.spigoldaki. andrzejewo.pl.

Prace konkursowe nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.   Po rozstrzygnięciu konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, a następnie zostaną przekazane na kiermasz świąteczny. 

 Przyniesienie pracy na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie pracy na wystawie oraz na umieszczenie zdjęć pracy wraz z danymi osobowymi na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii.

Kontakt:

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii

E –mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 0862717048

Osoba odpowiedzialna:

Wioletta Muszyńska

Regulamin Gminnego Konkursu Ogólnowiedzowego „Mądra Główka” 2017

https://www.flipsnack.com/nauczyciel1238/madra-glowka-2017.html

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu  „Koszyczek wielkanocny”         

Organizator: Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii. 

Adresaci konkursu: Uczniowie szkół podstawowych z gminy Andrzejewo. 

Cele konkursu:

 •  Popularyzowanie oraz kultywowanie polskich  tradycji i zwyczajów ludowych związanych z Wielkanocą;
 •  Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia obrzędowości ludowej;
 • Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci;
 • Przekaz wartości i  polskich tradycji ludowej.

 Przedmiot konkursu

Tematem konkursu jest stworzenie kompozycji złożonej z koszyka, tradycyjnych

pisanek oraz motywów i elementów związanych z Wielkanocą i tradycją święcenia

pokarmów. Mile widziane są takie  symbole świąteczne, jak baranek, kurczak itp., oraz

dekoracja według własnego uznania i pomysłu.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie tradycyjnej świątecznej ozdoby na wielkanocny stół. Technika wykonania dowolna z uwzględnieniem materiałów trwałych.

Kategorie wiekowe:

Ozdoby wielkanocne oceniane będą w dwóch  kategoriach wiekowych:

 • Grupa  dzieci z klas 0 -III  
 • Grupa dzieci z klas IV –VII.

Ocena prac:

 • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności:
  - gotowe ozdoby wielkanocne,
  - wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych,
 • Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.

Kryteria oceny prac:

Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. Organizatorzy aktywnie uczestniczą w pracach Komisji.

Oceniając prace,  jury będzie brało pod uwagę:

- Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu;

- Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych;

- Wielkość i bogactwo użytych materiałów;

- Estetykę wykonania pracy.

 Prace powinny być oznaczone metryczką, mocno przytwierdzoną do pracy, zawierającą następujące informacje:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • szkoła, klasa

Miejsce i termin składania prac:

 • Szkoła Podstawowa  w Ołdakach Polonii
 • Termin do 16 marca 2018 r.
 • W konkursie biorą udział  po cztery prace z poszczególnych kategorii wiekowych, wybrane w konkursie szkolnym.

 Rozstrzygnięcie konkursu: do 22 marca 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej SP w Ołdakach Polonii – www.spigoldaki. andrzejewo.pl.

Prace konkursowe nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora. Po rozstrzygnięciu konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej, a następnie zostaną przekazane na kiermasz świąteczny. 

 Przyniesienie pracy na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie pracy na wystawie oraz na umieszczenie zdjęć pracy wraz z danymi osobowymi na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Ołdakach Polonii.

Kontakt:

Szkoła Podstawowa w Ołdakach Polonii

E –mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 0862717048

Osoby odpowiedzialne:

Jolanta Marciniak

Wioletta Muszyńska

Aenean phasellus varius nunc tortor suscipit ac posuere.